KEARIFAN KEJAWEN

KEARIFAN KEJAWEN

Pambuka

Wis tekan jamane wong jawa ilang jawane ngrumangsani wong jawa mung wae yen keprungu babagan kejawen mesthi duweni panyakra bawa ing elek duwe nganggep yen kejawen mesti ana sambung rapete karo klenik ,tahayul , korafat ,mistik , magik lan liya liyane.Panganggep kaya ngono kuwi wis manjing ana sanubarine wong jawa dewe ,perkara iki sing andadeake ora bakal mangerti sejatine.

Ana tulisan iki perlu aku njaluk ngapura marang priyagung sing mbok menawa ora sarujuk alan ora mrina babagan apa sing arep dak tulis.Mung wae aku rumangsa kudu nulis benerake panganggep sing negatif marang istilah –istilah kejawen,muga bisa kanggo gugah generasi sing arep teka.

Reroncen

Klenik

Klenik menika satunggaling pangertosan perkawis ukum sebab akibat ingkang magepokan kaliyan kekiatan ghoib (metafisis) ingkang mboten sanes babonipun inggih Gusti ingkang Maha Agung.Perkawis menika wontening agami menapa kemawon misthi wonten ajaranipun.Dados menawi menika kaanggep lepat misthinipun boten trep.

Jaman semonten nenek moyang kita anggenipun manembah dateng Maha Kuaos kanthi cara-cara mawerni-werni ,ingkang tundonipun kaanggep lepat dening para penjajah kapitadosan.Para penjajah kapitadosan gandhahi sanjata ampuh kagem musnahaken cara-cara manebahipun nenek moyang ,sanjata wau inggih menika “swarga”.Ora mlebu swarga wong-wong sing manembah kaya mangkono.

Sanjata menika mujarab sanget awit jaman semanten gesangipun nenek moyang sanget anggenipun ngrekaos mesthi pingin sanget gesang salajengipun gesang ikang mulya lan sekeca.Ka mangka dipun iming-imingi bilih ing samangke swarga menika papan ingkang mulya lan sekeca.

Mistik

Mistik menika satunggaling ruang wilayah ghoib ingkang dipun fahami kangge ngupiya pangertosan perkawis Gusti Ingkang Maha Kuaos.Menawi ajaran islam magepokan kaliyan ajaran Tasawuf’. Jaman semanten tiyang tiyang sepuh ingkang kuwawi nglampahi tirakat saestunipun amung pingin sanget cecaketan kaliyan Gusti Ingkang Maha Agung.Dene lampahipun tirakat mawerni-werni wonten ingkang kawastanan pasa mutih , pasa ngrawot ,pasa nganyep lan sanes-sanesipun .Cara ingkang kados mekaten mboten sanes amung pingin nyegah hawa lan nafsu.Wonten pangandikan tiyang sepuh ingkang patut kula panjenengan fahami inggih menika “Yen kowe pingin rosa nyaketana sega nanging yen pingin kuasa ngedohana sega”.Ngedohi sega menika ngemu suraos gelem nglakoni tapa brata.

Tahayul

Tahayul inggih menika kapitadosan dateng perkawis ingkang ghoib ,makhluk-makhluk ghoib kalebet babonipun Ghoib.Jaman semanten tiyang-tiyang jawi sanget pitadosipun kalian mkhluk ghoib ciptaanipun Gusti Allah.Wonten ajaran islam menika kalebet rukun Iman.Dados menapa sebabipun rikala semanten kaanggep lepat , miderek crita-crita legende wali nenek moyang kita manembah dateng makhluk gahoib kala wau mboten manembah dateng Gusti.Leres lan mbotenipun miderek pangertosan kapitadosan menika gumantung dateng ingkang nglampahi.Perkawis menika kula sanget.

Ing Prekawis menika kula sanget remen dateng pangandikanipun Swarga Gus Dur”Jangan mudah menganggap bahwa ajaran itu sesat , jangan-jangan yang sesat malah kita , sebab yang tahu persis tentang sesat hanya Allah “.Dados ngendikanipun Gusdur menika nelaaken bilih sayektosipun babagan sesat (nyasar) lan mboten menika amung Allah ingkang mangertos.

Tradisi

Tradisi menika satunggaling kebiasan bilih tiyang jawi menika menawi dedonga sarana dipun wujudaken mawi pralambang utawi simbul.Lambang lan simbul kala wau tumrap tiyang jawi menika satunggal isyarat alam ingkang dipun pitados saget mangertosi kersanipun Gusti.Tiyang jawi langkung pitados bilih donganipun menika mboten namung lesan kemawon (NATO: not action talk only ).

Contonipun rikala ngawontenaken kenduri oba rampenipun , mawi ingkung jago , menika mratelaken bilih wekdal dedonga menika kanthi sujud saestu dateng ngarsanipun Gusti Allah.Sujud ngemu suraos bilih saestu pasrah dateng ngarsanipun ingakang Maha Kuwaos.Dene tumpeng mratelaaken bilih anggenipun donga amung terfokus dateng Gusti kemawon.

Kejawen

Kejawen menika ngemot perkawis norma kaidah lan budi pakarti luhur,sarta tata cara manembah dateng Gusti Ingkang Maha Tunggal.Perkawis budi pakarti luhur menika menggahing tiyang jawi kathah sanget cacahipun.Kalebet kados pundi tata cara gineman ingkang pas kalian ingkang dipun aja gineman.Pramila amung wonten basa jawi ingkang wonten tataran ngoko,krama lan krama inggil.Ngemot malih unggah ungguh sopan santunipun gineman.Ngagem busana kemawon wonten tata caranipun ingkang kaprah kasebat ngudi busana.

Pramila kathah selogan jawi ingkang perlu kita sadaya mangetosi ,contonipun “Aji diri amarga saka lathi aji salira amarga saka busana “.Dados wontening pangadikan manika ngemot reganing awak ,sapa wonge sing pingin diajeni liyan kudu bisa nata tembung sing metu seka lathi .Wong iku uga bisa diajeni dening wong liya menawa anggone ngagem busana trep karo kahanane .

Panutup

Para kadang ingkang kesdu maos perkawis menika ,kula penulis tansah nyuwun tambahing seserepan ingkang wonten sambetipun kalian perkawis ingkang kula serat ,mugiya saget andadosaken sampurnaning seratan.Sepisan malih kagem sederek ingkang mboten sarujuk mugiya tansah paring pangaputen kula namung jalma limrah ingkang cubluking seserepan.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s