JAMAN KALABENDU

ZAMAN KALABENDU

Apa sing diarani zaman kalabendu

Ujaring kandha manut jangka Jayabaya dingendikake yen zaman kalabendu sing nyekel pemerintahan (ratu ) jenenge HARTATI.Yen dionceki sing kanthi permati manut jeneng hartati duweni maksud yen kabeh ngeblat bondha ndonya .Kabeh samubarang bisa dirampungi nganggo bondha,dene jeneng mau mesthi jenenge wong wadon sing biasane  kumanthil-kanthil karo bondha iku kaum hawa.

Gandheng kabeh padha ngeblat marang bondha mula kahanan saya tambah rusak negara saya ora karuh-karuhan tundhone rakyat cilik saya keplenet.Yen tekan mangsane negara wis ora duwe pametu mengkone kabeh kudu dipikul nganggo pajek samubarang kudu dipajeki neng ngendi meneh nek rakyat saya abot sanggane.

Ana zaman kalabendu uga dikandake yen bakal nemahi pemimpin sing ora bisa tumindak adil ,amarga mung nuhoni wahyu setan dudu wahyu Illaahi.Sing dimaksud wahyu setan yaiku bisikan sapa wae embuh bojo embuh anak ,embuh sadulur sing tujuane mung perkara bondha ndonya wae.Pimpinan sing kaya mangkono iku mesthi wiwitane dadi pimpinan ya marga bodha ,ora saka kabisane.

Coba sak iki padha dirasake wiwit saka tataran sing cilik wae .Pingin dadi lurah wae pira duwit sing kudu ditokake ora sithik jutaan rupiah.Mesthine uga ketemu nalar yen sawise dadi lurah deweke semrawut tujuane golek pepulih lan bebathen syukur bisa kanggo persiapan jago maneh.Iki lagi lurah apa maneh arep dadi bupati gubernur lan liya liyane,sepira duwit sing kudu disiapke.

Ana zaman kalabendu uga disindir yen wong wadon akeh sing wis ora duwe rasa isin,lali marang anak bojone apa maneh marang kulawargane.Perkara iki wis akeh banget contone mula ora bakal ndak onceki sing kanthi jero.Ana pangandikan yen zaman kalabendu wong arif lan bijak padha disingkarake,wong sing kurang ajar malah oleh jabatan.Sing dimaksud wong kurang ajar iki ngemu surasa ora nggenah tumindake dumeh kuasa lan diwenehi panguasa.Sepak terjange nggugu karepe dewe apa-apa doyan watu doyan pasir doyan wesi doyan malah sadulure dewe ya doyan.

Sing pungkasane ana zaman kalabendu bakal akeh bebendu (malapetaka),akeh lindu udan wau gunung padha jebluk kahanan dadi porak porandha.

Ramalan Jayabaya kala wau menapa kabukten lan saget kasunyatan wontenipun, mangga kita onceki sesarengan.

Sepisan

Korupsi ing negari kita saya ngrembaka wiwit saking tataran ngandhap dumugi nginggil.Perkawis menika nelaaken bilih bondha ndonya ingkang arupi arta taksih nggadhahi panguwaos ingkang kalangkung ageng .Arta saget andadosaken ati wuta ,nurani bisu ,penggalih lumpuh.

Kaping kalih

Mboten wontenipun pepesthen ukum,sadaya perkawis ingkang magepokan kaliyan keadilan ukum mesthi mentok kawon kalian politik panguwaos,kawon kalian arta saengga paugeran tansah nyimpang saking wewaton ingkang sampun dipun tetepaken negari.Bab menika sampunkathah buktinipun .

Kaping tiga

Incalipun kapitadosan dumateng punggawa praja /negari.awit para panguwaos gadhahi pikajengan ingkang mboten sami kalian rakyat ,remenipun rakyat ingkang kedah derek ,pemanggih rakyat /kawula alit tansah pun duwa dangu-dangu sadaya nggega pikajengipun piyambak.

Kaping sekawan

Kebijakan negari mboten mihak dateng kawula alit ,menika kabukten wontenipun inggahan regi bahan bakar,tarif listrik ingkang orientasi nipun namung mihak kepentingan pejabat negari.Bab menika ingkang selaras kaliyan ngendikanipun Jayabaya bilih para panguwaos dereki wahyu setan.

Kaping gangsal

Risakipun moral bangsa ingkang andadosaken kesejateraan sosial mboten saget kadumugen.Kathah tumindak ingkang nasar ,pemerkosaan,perceraian ,fitnah-fitnahan ,gosip murahan dumugi isu sparatisme lan perpecahan bangsa.

Kaping enem

Wong mlarat lan wong rakus saya tambah akeh,mung negara uga duwe tuntutan marang rakyat sing ngluwihi  kemampuan ,kaya ta pajek-pajek saya digedheke,bayar listrik duwur,bayar banyu wae saya ngrekasa.Nganti ora mung manungsa wae sing padha protes alam pada ngamuk ,lindu ,tsunami ,banjir ,longsor ,angin topan ,gunung api lan liya liyane.

Kapan jaman kalabendu iki rampung lan gumanti jaman kalasuba sing dipimpin satriya Piningit (manut ramalan Jayabaya ).Satriya piningit iku manungsa sing suci sing ora tammak,sing ora duweni pamrih karo urusan bondha ndonya.Ramalan iki aneh mung wae ramalan sing kelakon akeh benere mbok manawa ya mung durung katekan wae ,kabeh gumantung karo sing ngecet lombok.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s