ANTASENA CEMPLUNGKE KAWAH CANDRADIMUKA

Jejer Kayangan Ngondarandir Bawana

Sang Hyang wenang  lenggah siniwaka ka adep dening Raden Antasena .Satemene Sang Hyang Wenang isih duweni rasa was semelang nugaske Antasena  dadi cucuking ajurid brantas para penggede sing pada kurup.Nanging didelok saka kapasitas lan kewanene pancen dewek sing kudu ngemban dugas iki.Sawise nimbang-nimbang Sa Hyang Wenang ngendika : Antasena apa awakmu saguh ngemban tugas iki” Antasena jawab ” Ana dawuhmu apa ta ?’Sang Hyang Wenang nuli jelasake apa satemene tugas sing kudu dilakoni dening Antasena.

Dasar watak Antasena yen babagan kebenaran lan kejujuran mesti dinomoke siji, deweke nyaguhi tugas mau ,mung wae deweke njaluk kanca wong sing pinter babagan hukum , pinter babagan sosial ,pinter babagan ekonomi,pinter babagan skurity.Panjaluk iki diiyani dening Sang Hyang Wenang.Sawise iku pasewakan bubar Antasena bali myang ngarca pada .

Jejer Kayangan Junggring salaka

Sang Hyang Girinata ya sang Hyang guru nata kaadep dening putra jiwadana kang caket ora liya Sang Hyang Naroda pepatihing Sang hyang Gurunata .Ana pasewakan mau Sang Hyang guru mratelake yen Sang Hyang Wenang ing wektu iki ngenehi tugas Antasena sing magepokan karo brantas ananing korupsi .Ana saweneh dewa atur pangandikan “sang guru yen Antasena kaduwuhan makaten sanget bebayani tumrap para dewa”.Celatu dewa iki dijawab dening Sang Hyang Norada “Sing pada kwatir iku mesti dewa sing pada culika”

Sang Hyang Guru sawise mendel sawetara nuli ngndika “Pancen abot tugase Antasena ,nanging piye maneh para dewa kabeh tak dawuhi ngawat-awati tugase Antasena”.Pengarepe dewa mung padha mendel wae nanging punggawa sing ana mburi katon padha ribut ngendika manut fraksi dewe-dewe.Yen di cermati pangandikane bisa disimpulake para dewa kudu gawe kelompok anyar sing tugase jebak Antasena supaya dilengser saka jabatane amrih kahanan para dewa sing culika pada slamet ora nampa paukuman.

Sawise bubar pasewakan ana ing pura kedaton ana sakelompok dewa sing jabatane mung neng tengah-tengah padha gerombol ngatur siasat kanggo jebloaseke Antasena mlebu neng paukuman kawah Candradimuka.Ora suwe rembugan bab iku wus tinemu dalan yaiku mung krana urusan pepati Antasena bisa dikunjara .Sabanjure ana salahsijine dewa kang ditugasake medun saka kayangan neng ngarcapada nemoni prabu Duryudana raja Ngastina pura.Dewa mau kudu bisa maleh warna ben ora dimangerteni dening dewa sing ora sarujuk babagan iki.Sang Hyang Batara kala sing ditugasake mudun neng ngarca pada maleh rupa dadi pendita sing sesilih Resi Manuksma

Rubedane laku

Ana ing laku bali menyang ngerca pada Antasena dikancani dening Wisanggeni  marang balane Resi Manuksma kang aran Hanggada lan Hanggara sang malehwarna.Gandeng dalan saka kayangan tumuju ngarca pada ya mung siji mula deweke mesti ora isa selak .Kamangka tugas saka Resi marang deweke samangsa ketemu karo Antasena bocah kumu kudu dipateni.Kanthi ngono wong loro mau golek perkara supaya Antasena dipateni.Rembug omong ora rampung banjur dadi pasulayan sing akhire Hanggoda lan Hanggara dikalahke karo R.Wingsanggeni , banjur nyipang dalan liya.

Jejer Ngastina pura

Pasewakan agung ngastina pura kaadep dening punggawa kabeh punggawa awit pasewakan iki karawuhan dening Prabu Puntadewa sakadang lan dirawuh dening sang begawan Resi Manuksma kang bakal babar ngelmu “sastra jendra Pangruwating ndiyu”. Gandeng ngelmu iki banget migunani kanggo urip sing arep teka lan bisa ngelbur angkara murka para pandawa ( Prabu.Puntadewa sa kadang banget kesengsem).Sawise pada atur pambage keslametan wektu banjur di aturake marang sang Resi Manuksama .Andarane Resi Manuksma Ngelmu Sastra Jendra Pangruwate ndiyu biya ka babar manawa kabeh manungsa padha gelem nyuceke awak kanthi ninggal kadonyan tapa brata ana sajroning guwa Jati kencana.Andaran iku ora ditolak marang para Pandawa malah para pandawa sanguh nglakoni sakjrone sewelas dina.Kanthi kesaguhan iki Resi Manuksma nuli dawuh marang Pandita Durna dereke Pandawa lumawat marang guwa Jati kencana .Pasewakan durung rampung nanging wus kelong wong Pandawa wus padha bubar.Sang Resi Manuksma banjur walaka yen saktemene deweke duwe jejibahan sing wigati ya iku nggaweke lubang Antasena supaya bisa mlebu kawah candradimuka , awit wektu iki Antasena diwenehi jijabahan saka Hyang Wenang supaya brantas anane korupsi.Ana ing prekara iki sing ditugaske nggawe lubang yaiku Patih sengkuni sing wus kawentara Ahli strategi.Ana salah sewiji satriya sing ora setuju perkara iki yaiku Adipati Karna .Gandeng deweke rumangsa ora dikanggoke  maneh mula banjur pamit lengser.Lengsere sang Adipati andadeke murkane sang Resi ,sabanjure Prabu Duryudana dawuh marang kabeh Punggawa supaya nyekel sang Adipati Karna.  Pasewakan bubar Prabu Duryudana  bali menyang sanggar bujana andrawina karo sang Resi.

Kedadehan ana alun-alun

Geger ngalun-alun ngastina pura sang patih Hariya Sengkuni ngawe para prajurit Ngastina ,sawise mlupuk sang patih banjur ngendika  yen wektu iki kabeh prajurit supaya ngendarat sang Adi pati Karna awit ora sarujuk karo dawuhe sang Resi Manuksma.Krungu dawuh sung kaya mangkono ora ana prajurit sing cemuit ,awit jejibahan iki abot sanggane , sapa sing ora ngerti yen Adipati Karna iku tetunggule prajurit ngestina,mula siji wae ora ana sing nyaguhi.Gandeng ora ana sing wani mula sang patih banjur njaluk tulung marang Hanggara lan Hanggada supaya gelem nulungi nyekel sang Adi pati Karna.

Ana ing pinggir ngalun-alun Adipati Karna ketemu marang Raden Gatutkaca sing duwe tugas ngawat-awati para Pandawa.Sawise bage binage sang adipati nuli njarwani perkara kadehan ana ing pasewakan.Ngerti yen para pandawa dipaeka dening resi Manuksma Gatutkaca geram ,katungka tekane Hanggara lan Hanggoda bakal nyekel Adipati Karna mula banjur dadi pasulayan perang tanding sawetara. Gandheng Hanggada lan Hanggara rumangsa kalindihing yuda mula banjur ngetok kekuatan batin Gatutkaca lan Adipati Karna kagetak bablas kabur katiyuping angin dawa ana ngalun-ngalun Dwarawati.

Gara-gara

Ki lurah Semar badranaya lagi wae padha seneng-seneng jejogetan ana nglatar dasar pandang bulan purnama sisan ,ki lurah lagi ngadani latihan kuda lumping dadi kahanane rame banget. Pada sakala keramaian mau kasirep dening rawuhe satriya sakeloron yaiku Antasena lan Wisanggeni.Gareng , Petruk lan Bagong banjur sumusul ana pendapa sing karepe pingin mangerteni ana apa kok dingaren banget sariya loro sing dikenal satriya edan kewarasan kok rawuh mrene .

Sawise bage binage  Raden Antasena ngendika ” Kaki lemu teka mrene wong loro iki mung bakal nyuwun pangestu lan iguh pertikel  ngenani jejibahan saka Kaki Wenang “.Krungu ngendikane piyayi loro mau Ki Semar kaget banget ” Lo.onten jejibahan napa dara ?”.Pitakone ki Semar banjur dijawab dening Antasena  wiwit purwa ,madya tekan wusana.

Jawabane  Raden Antasena mau ndadeke senenge ati kabeh para kang melu ngadep,sa banjure ke Lurah Semar atur pamrayogi “yen saene panjenengan kedah manggihi keng wa Prabu Kresna ruyin ,awit amung panjengane sing waskita perkawis menika “.Sabanjure Raden Antasena lan Wingsanggeni didereke Ki Lurah semar saputrane lumawat menyang Dwarawati.

Jejer Dwarawati.

Praja Dwarawati sawetara rada tentrem nanging kesaru rawuhe Ragil Pandawa lan sang Sang Adipati Karna,R.Gatutkaca dadi kahanan rada ora tentrem maneh.Raden Sadewa wadul yen kabeh kakang-kakange pada sowan neng Ngastina pingin beguru marang Resi Manuksma,kamangka urusan sing kaya ngono wus bola-bali mung bakal nyilake . Sang Adipati Karna banjur nelake kahanan sing satenane ana Ngastina ing wektu iki.Prabu Kresna mung mesem sawetara banjur ngendika “Adiku di yen perkara kuwi rasah digawe sedih awit pati lan urip gumantung sing gawe Urip , iki mengko ana perkara sing luwih wigati maneh “.Katungka rawuhe R.Antasena lan Wingsanggeni kabeh padha nyingak kadingaren wong sakeloro didereke ki Lurah semar,mesti wae ana bab kang nyala wadi.

Sawise binage kesalametan raden Antasena ngendika ” Nyuwun sewu wa prabu , tekaku mrene mung arep nyuwun iguh lan pretikel ngenani jejibahan kang tak sangga saka kaki wenang”. Prabu Kresna langsung pitakon “La jejibahan apa ta ngger “.Antasena banjur beberake jejibahan sing disangga wiwit mula tekan wusana .Sang Prabu Kresna nuli paring pangandikan ” Ngger jejibahan iki ora gampang awit mesthi ana sing bakal ngrubeda yaiku seka punggawa sing sejatine pingin nggole slamet ,mula sing padha ngati ati banget aja kesusu lan grusah grusuh.”

Sadurunge pasewakan bubar ana tamu utusan seka Resi Manuksma yaiku Hanggada ,tekane hanggada nelake atur undangan saka sang Resi amrih ratu Dwarawati kersa rawuh neng Ngastina perlu dijak rembugan ruwet rentenge Nagara . Ature Hanggada ora dijawab karo sang Prabu ,mung wae mripate negdepi sapu kawat Dwarawati (Sentyaki) .Sentyaki tanggaping sasmita langsung cumantaka langsung mangsuli ature Hanggada sing inti Sentyaki nganake sayembara yen bisa ngalahke deweke sang ratu oleh digawa myang Ngastina.Sayembara iki disaguhi dening Hanggada lan deweke banjur pamit bakal ngladeni karepe Sentyaki.Prabu Kresna ngendika “Dimas Sentyaki Hanggada mau dudu manungsa lumrah ,deweke sekti mandraguna”.Pangandikan iki ndadeke Sentyaki rada miris ngadepi dewe mula dewek mbanjur bantu marang Raden Gatutkaca.Prabu Kresna dewe ora mentala banjur nyilihi pusaka sekar wijaya kesuma.

Perang tanding

Kanyata bener apa sing dingendikake Pabru Kresna , Hanggada sakti banget , apa maneh dibantu karo Hanggara ,nanging Sentyaki lan Gatutkaca ora kalah sakti  gandheng wis digawani kembang wijaya kesuma.Perang tanding wus suwe banget durung sing kalah,bab iki ndadeke patih Hudawa duwe penemu aku ora bakal bisa ngalahke mungsuh kae nanging aku mung bakal gawe mungsuh gila dewe.Sawise pamit karo Sentyaki Hudawa maju ngayoni mungsuh loro babar pisan.Mungsuh loro mau dicemplungke ana kali terus diblebekake amrih lemes ora duwe daya maneh .Apa sing rancang patih Hudawa kanyata kabukten Hanggada lan Hanggara padha kademen nrutuk  banjur mundur dewe bali neng Ngastina.

Ngatur siasat

Pandita Durna dalah Patih Hariya Sengkuni padha glenak glenik gawe siasat kanggo ngukum Antasena .Siasat sing dipilih yaiku kudu ngorbanake salah sawijine satriya ,sabanjure Antasena sing didakwa mateni .Papane anggone mateni satriya mau kudu cerak karo ngomahe Antasena, lan maneh kudu bisa ndapuk saksi wanita sing bisa nguwatake yen sing gawe pati mau Antasena.Satriya pilihane  yaiku putra Banakeling Raden Nidursan , sing didapuk dadi saksi kapilih dewi Ayu Inar  sisihane Raden Nidursan dewe .

Sak wise mantep siasat mau Pandita Durna nuli nimbali raden Dursala didawuhi nglesanake rencana iki ,kanthi iming-iming mengko yen wus rampung tugase bakal diwenehi hadiah Dewi Ayu Inar . Raden seneng banget  atine awit sadurunge dadi bojone Raden Nidursan Dursala pingin banget ngepek bojo Sang Dewi.

Bengi iku uga sang Dursala nyulik Raden Nidursan naggo siasat yen deweke ngemban dawuhe prabu Duryudana amrih nimbali R.Nidursan ana jejibahan penting . Kanthi dawuh sing kaya ngono R.Nidursan age-age mangkat bareng karo raden Dursala .Dalan menyang Ngastina Pancen ngliwati ngarep papan panggonane Antasena.Pas ana ngarep omahe Antasena Raden Dursala banjur nusuk R.Nidursan saka buri nganggo keris,Raden Nidursan bengok sora ,Raden Dursala mlayu bali menyang ngomahe R.Nidursan nglaporake marang sang Dewi yen garwane dipateni dening Antasena tepat neng ngarep omahe Antasena.Dewi banjur mlayu marani garwane  ,kaget atine awit sing neng kono Antasena mangku jasate R.Nidursan .Ana ati Dewi Ayu Inar banget percaya yen sing mateni garwane  ya R.Antasena.

Antasena dadi pesakitan

Bengi iku uga Antasena ditangkep dening aparat awit didakwa mateni R.Nidursan , Antasena ora bisa swala maneh awit kesaksiane dewi Ayu Inar.Wiwit iku  jejibahan saka Sang Hyang Wenang langsung dilimpahke marang R.Wisanggeni.Mung wae Wisanggeni rada klabakan awit ora faham kahanan ngarcapadha sanyatane ,sebab wisanggeni ora lenggah neng ngarca pada nanging ana kayangan.

Karo nunggu pengadilan Antasena disel bareng karo penjahat-penjahat kakap,mung wae dasar Antasena dadi wong dugal kwarasan penjahat-penjahat liyane malah padha dadi kanca akrape.Urip ana sel ora dirasake babar pisan malah dianggep pensiun dinas,soal pangan ya biasa wae awit urip Antasena ora demen mangan enak, ora demen turu kepenak.

Putusan pengadilan nelake yen Antasena kabukti luput mrejaya  Nidursan tekan patine ,awit ana sidang pengadilan pancen ora ana saksi sing gawe pengenteng-enteng kabeh seksi nelake yen pancen Antasena pelakune.Ukuman sing diputusake Antasena kudu diukum mati cemplung kawah candradimuka.

Krungu putusan pengadilan sing kaya ngono Antasena ora ketok susah biasa-biasa wae ,kawah candradimuka tumrap Antasena ora panas lan ora bakal bisa mateni deweke.

Wong cilik gugat

Ki Lurah Semar Badranaya gugat marang panguasa dewa sang Hyang Wenang munggah kayangan ngodar-andir .Tekane Semar  Sang Hyang Wenang rada kaget ,awit kahanan ngarca padha mesti ana parigawe sing penting banget.Sawise bage binage sang Hyang Wenang ngendika “ Ismaya ana apa kowe tekan kene”.Pitakonmau dijawab kanthi ngaturake kabeh kedadean ing ngarca padha nyangkut masalah jejibahan sing ditugas marang Antasena.

Kabeh ature semar sang Hyang Wenang mung guyu mesem awit sejatine wis ngerti kabeh lan pancen Semar sing diarep-arep amrih bisa ngluwari Antasena metu saka kawah candradimuka.Mula SangHyang Wenang ngendika “ Ismaya mangsa borong anggon sira ngluwari Antasena seka Kawah “.Dawuh  iki banjur dilaksanake Semar cemplung kawah Candra dimuka .Ana sajroning kawah  Antasena lungguh malah karo asyik nulis ,tekane semar dadeke rada kaget kanthi celathu “Wah kaki lemu tilik aku” , “ nggih den,kula niki nuhoni dawuhe sangHyang Wenang supados ngluwari sampeyan saking mriki”wangsulane semar.Raden Antasena meneng sawetara banjur ngendika “ Apa aku wis bebas saka ukuman”

Semar wangsulan maneh “ Den sampean ampun mbodo banget ,ukuman sampean rak mung dicemplungake kawah ta” ,’ la iya kaki”.Semar nerusake “ rak empun jenengan lakoni cemplung ta ,perkara sampean mboten pejah niku mboten napa-napa “.Ngrungoke onomngane semar Antasena guyu ngakak karo ngomong “ dasar wong bodo “. Ora sak wetara suwe wong loro mau wis metu saka kawah banjur bantu Wisanggeni ngobrak abrik lan mranata kahanan sing dadi kaco balo , akeh pejabat sing ditangkep leboke pakunjaran awit padha kosupsi .

Tancap kayon bubar


Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s