NGGOLEK UCENG KELANGAN DELEG

NGGOLEK UCENG KELANGAN DELEG

PURWANING KANDHA

Sang saya suwe sayang saya nglangut yen kapenggalih kanthi ati kang jujur lan luhur,ngapa ta kahanan nagara nganti koncar kacir bubrah langkrah bosah baseh.Yen dinulu nagara iki saya suwe ora cetha mungguh kahanane punggawa tekan kawula .Apa sing salah babagan reformasi ,ing pangajab reformasi bisa ngrubah kahanan nagara dadi ayem tentrem ,damai lan sejahtera.

Apa sebabe tak aturake sing kaya mangkono , ing wektu iki kawula alit urip ora tambah mulya malah tambah sengsara ,para punggawa malah padha nggugu karepe dewe padhasopyan-sopyan  ngeleg duwite rakyat,para pangasta adil wis mlenceng keblate ora demen karo profesi nanging padha seneng marang duwit.Wektu iki bisa diaturake yen Pancasila sila sepisan  diganti nganggo “Keuangan yang Maha Kuasa” ora Ketuhanan Yang Maha Kuasa maneh.

Yen digolek underane perkara kahanan iku disebabake  Pola pendidikan sing wus kelakon ora pas karo kahanan bangsa ,yen cara falsafah jawa  di aturake “ nggolek uceng kelangan deleg “,maknane ngoyak barang sing ora pengaji malah kelangan barang sing pengaji”.Barang sing pengaji mungguhi manungsa urip iku karakter ,watak spesifik sing manut marang budayane dewe.

Dadi kahanan nagara iki pulihe bakal suwe paling ora sak generasi awit sing nyekel panguasa wektu iki ora duwe kharater sing apik ,padha demen nyalahake wong liya, padha rebut bener ora duwe landesan pangolahe rasa.Muga –muga wae isih ana sing kersa menggalih putra wayah banjur kersa ngadani pendidikan sing nganggo wewaton manut budayane bangsa iki.

NGOPENI DELEG DISIK

Sing dimaksud ngopeni DELEK mungguhing manungsa urip yaiku nyukupi kebutuhan pokok urip.Manut wong jawa kebutuhane urip iku mung ana telung werna yaiku warag , waras lan wasis.Supaya anak putu ing tembe burine ora urip kecingkrangan utawa urip-uripan mula wong tuwa kabeh kudu menggalih telung prekara mau.

Urusan wareg yaiku kabeh kebutuhane pangan bisa kecukupan sapa sing kudu bermantya ora liya pemerintah dewe kudu bisa ngupiya amrih kebutuhan mau kecukupan.Urusan pangan mono mesti ana sambung rapet karo pertanian ,perikanan, kehutan lan liya liyane . ananging nagara Indonesia wiwit mula buka dikenal nagara agraris negara sing kudu benar-bener ngopeni perkara pertanian nanging wektu iki kahanan wus mlenceng akeh lahan-lahan pertanian sing wus dadi lahan seje gedung magrong-magrong ,pabrik pabrik padha dibangun neng lahan sing subur.Apa maneh yen gelem mlebu ana alas bakal ngerti kerusakan alas sing ora sithik ,dene kahanan perikanan laut utamane akeh hasil laut sing ngani dicolong dening bangsa liya.

Kahanan sing kaya ngono mau kudu wiwit diopeni maneh bali neng agraris petani-petani padha di openi ,alas –alas sing gundhul ditanduri maneh ,hasil laut kudu dimanfaatke lan dijaga sing tenan dimen putra wayah ing tembene bisa ngrasake urip sing mulya.

Deleg sing kepindho yaiku Waras , sing dimaksud waras yaiku sehat lahir lan batin .Warasing lahir  bisa katekan yen manungsa wis padha wareg lan oleh perhatian saka pamarintah liwat punggawa sing magayudan karo bidang kesehatan lan obat-obatan.Warasing batin sing kudu gula wentah para pemuka agama ulama,ustad ,pendita ,pastur lan liya liyane .Warasing lahir lan batin kudu seimbang yen pingin uripe tentrem,lahire waras ning batin ora tentreme urip bakal katekan sewalike semono uga.

Deleg sing ping telu wasis ,artine pinter putra wayah bisa dipinterake manawa wus bisa wareg lan waras . Dadi urusan wasis iku tiba mburi dewe nanging klebu perkara sing penting awit bisane wareg lan waras lamun urip wasis.Urusan wasis iku kudu digateke krana ati sing wening kareben ing tembene bocah-bocah sing gula wentah ora mung pinter urusan ndonya wae .

Manut para pakar bidang pendidikan ing jaman iki ngendikake yen kepinterane manungsa iku kaperang dadi papat yaiku  kecerdasan Intlektual, kecerdasan emosional , kecerdasan spiritual lan aktiivitas.Kecerdasan intletual dumunung ana otak kiwa ,kecerdasan emosional dumunung ana otak tengen ,kecerdasan spiritual dumunung ana telenging ati , lan kecerdasan aktivitas iku wujud koordinasi lan sinergi telung kecerdasan kasebut.

Manungsa sing wus duwe patang kecerdasan mau  yen arep tumindak mesti gelem ngetung untung rugine tumrap awak dewe , tumrap masyarakat ,migunani awak dewe , migunani masyarakat , ora cengkah karo hukuming Gusti Kang maha Kuasa.

NGIWAAKE UCENG

Uceng mono mungguhe wong cilik wong bodo bisa dikandhake ora ana,awit ngupiya kanggo nyukupi kebutuhan pokok wae ngrekasa,nanging tumrap masyarakat menengah sing elit deleg iku isa nguasani uripe.

Uceng sipisan sing bebayani banget yen urip tansah ngupiyah nggolek wah ,nggolek pangalembana .Yen kadereng nggolek wah iki sing mahanani wong-wong banjur gelem ngapusi gelem korupsi ,isin yen ora duwe barang  kaya kanca-kancane .Wong sing uripe mung nengenake pangalembana saka wong liya saka bose  ora bakal duwe pertimbangan tumindah sing becik tumrap masyarakat apa maneh tumrap sing gawe urip.

Uceng sing kapindo yaiku urip sing mung ngupiya kadonyan ,bandha ndonya kabeh –kabeh dikerta aji karo duwit nganti lali marang tugas pokoke.Biasane wong sing kaya ngono urip kanthi landesan aji mumpung .Mumpung aku dadi kepala sekolah , mumpung dadi kepala dinas , mumpung dadi bupati , menteri lan liya liyane.

Coba yen diteropong kahanan saiki ,punggawa-punggawa cilik tekan sing gedhe kabeh padha nggunake aji mumpung , mumpung aku dadi hakim  duwe wenang nentepake hukuman  dak gunake kanggo golek ndonya karana gelem nampa suwap dimen pesakitan bebas saka hukuman.Mumpung aku dadi anggota DPR sing duwe wewenang netepake anggaran banjur gunake wewenange mau merga namp suap saka wong liya.

Uceng sing kaping telu ngenani babagan nagara tumrap negara liya ,maksude gelem ngedol nagarane kanggo nggolek wah saka nagara liya sing luwih gedhe panguasane.Nganti lali yen tumindake iku nyengsarake wong cilik ,wong awam apa maneh wong bodo.Perkara iki yen ditonton saka sisih tengen ketoke apik utang duwit neng nagara liya landesane kanggo ngopeni rakyate,nanging sejatine malah nambahan beban tumrap wong cilik awit wong mau ora padha ngerti yen deweke duweni beban utang karo nagara liya.

Isih akeh uceng sing nyrimpung marang uripe manungsa ,kabeh mau amarga urip ora nganggo wewaton ,mung waton urip wae.

URUN REMBUG

1.Gelem ngrubah landesan urip

Sumber malapetaka kabeh dumunung saka lathi ( lambe ) ,dadi gunake lathi marang tumindak sing bener,aja demen rebut bener yen nemoni masalah, nanging padha rebuta salah kahanan bakal tentrem.

2.Gelem hijrah

Hijrah sing dimaksud pindah saka urip sing mung ngabdi marang kadonyan,dadi ngurip sing bener-bener ngabdi marang uripe saiki lan besuk.

3.Ngedohna sifat sombong

Sombong mono wus dinas dening gusti  , sapa sing sombong kabeh amale kobong ,ngibadahe ora paedah sebab gurune sombong iku syetan

4.Urip nganggo budaya suksma

Perangan jiwa ne manungsa mono kaperang dadi loro yaiku nyawa lan suksma . Manut para wikan nyawa iku aluse manungsa sing gendhong nafsu lan suksma iku aluse manungsa sing tumuju marang kebecikan.Yen awak dewe saiki urip amung nduruti karepe nyawa wae apike age-age pindah haluan dadi urip sing lelandesan budayane suksma

 

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s