ULANGAN BASA JAWA

SMA MUHAMMADIYAH 1 KOTA MAGELANG

Ulangan akhir Semester gasal

Mata pelajaran : Basa jawa

Waktu :90 menit

 

PILIHEN WANGSULAN SING PALING BENER!

WACAN I

Hiking

Ing wanci liburan kathah lare sekolah ingkang sami kekesahan pados selingan pasinaonipun.Dados mboten tansah muthek wonten ing sekolahanipun, nagging ingggih wonten kalanipun nglatih lantiping raos kaendahan ,ingkang penanggih ing alam gumelar.

Salah satunggaling selingan inggih menika hiking.Hiking kalebet Olah raga lampah,ingkang wekdal punika kathah ingkang remen nindaaken.Kathah anggenipun nglampahi mlampah minggah pareden utawi hinggahi redi.Ing sak lebet hiking punika saget ningali kaendahane alam gumelar ingkang asri lan natural

Hiking punika wau mboten kenging sak kersanipun piyambak , kedah pikantuk palilah saking kepala sekolah saha tiyang asepuhipun.Malah yen papan hiking menika wau papan ingkang diawisi dening pamerentah , kedah angsal ijin saha palilahipun ing kawogan

1….. nanging inggih wonten kalanipun nglatih lantiping raos, tembung kang

kacetak miring ateges ….

.pintere rasa

.pintere pikir

.pintere otak

.pintere  hati

e.pintere lathi

2. Pareden ,tembung kasare(ngoko lugune)

a. ngare

b. pegunungan

c. pedesaan

d. kampungan

e. gunung

3. Perlune lelungan ing mangsa liburan sekolah kanggo…

a. kanggo selingan

b. kanggo golek pengalaman

c. kanggo hiburan

d. madangke ati

e. nglipur ati

4. Sing arani redi yaiku…

a.gunung

b.sendang

c.tlaga

d.segara

e.wedi

5. Awak dewe kudu tansah rukun ora kena tukar

a. kawruh

b. pangalaman

c. padu

d. tukaran

e. barang

6. Yen ana saru ….. anggonku ngomong sing gedhe pangapuramu

a. sapane

b. sikune

c. sembranane

d. lupute

e. lesane

7.Wong cilik iku uripe prasaja banget .Wong cilik tegese…

a. bocah

b. kuli

c. rakyat biasa

d. wong desa

e. kuli bangunan

8. Nalika aku sinau bapak …. koran

a. maca

b. maos

c. diwaos

d.diwaca

e. maca-maca

9. Raden Werkudara iku Chandra gagah ….

a. gedhe

b. dhuwur

c. sentoso

d. prakosa

e. gegirisi

10.Sawise dikandhani bocah banjur rindhik asu digitik , tegese….

a. sedhela

b. alon-alon

c. rikat

d. lunyu

e. lugu

11. Tanduran iku oleh nyirami kudu sing …. supaya subur uripe.

a. ajeg

b. akeh

c. tlaten

d. rata

e. cukup

12. Aku  wis lila ….. gawanen bali kana

a. lali

b. ikhlas

c. legawa

d. nrima

e.banget

 

13. Dadi wong tuwa mono kudu dawa ususe, tegese …

a. tlaten

b.sregep

c. seneng

d. sabar

e. ikhlas

14. Pak Tomo kae pancen lunyu ilate , tegese …

a. criwis

b. crewet

c. crigis

d. seneng melet

e. mencla mencle

15. Dasanamane bengi yaiku…

a. ardi

b. ratri

c.redi

d.warti

e. wibi

 

WACAN II

 

KARNO TANDING

            Ana ing perang  brantayuda ratu Ngawongga  sang Adipati Karno perang mungsuh raden Harjuna (janaka ).Sejatine Karno iku isih kakangne Harjuna sing mbarep nanging seje bapa, gandheng deweke dadi senopati Ngastino kudu tegel mungsuh adine dewe.

Perange satriya loro iki pancen serem banget lan nggegiris ,awit padha dene pinter manah.Saking titis nggone manah karno bisa mana makuthone janaka .Janaka isin digawe mengkono ,deweke arep mundur nanging dielingake dening prabu Kresno lan diwenehi makutha anyar sing persis karo makuthane Karno.

Sing padha nyekseni bingung endi Harjuna endi Karno sebab padha baguse ,sandhangan sing sing agem ya padha.Padha sakala  Karna lena kaprayitna kena panahe janaka  pasapati tunggel janggane nanging ora gemlundhung mustakane,awit saking landeping panah.

 

16. Adipati Karno anggone perang aben ajeng karo …..

a. Raden Harjuna

b. Raden Werkudara

c. Raden Gathutkaca

d. Raden Anta sena

e. Raden Sadewa

17. Perange satriya kalih wau yen ditingali sanget…

a. nggegirisi

b. mboseni

c. mutawatiri

d. nengsemaken

e. medeni

18. Kretanipun Raden harjuna dipun kusiri dening…

a. Prabu Kresna

b. Prabu Saliya

c. Prabu Puntadewa

d. Prabu Setija

e. Prabu Baladewa

19. Ikun ora disenengi kancane merga dawa tangane.Dawa tangane tegese…

a. seneng tetulung

b. seneng njaluk

c. seneng dolanan

d. seneng colong jupuk

e. seneng gegawean

20. Ikang sembah Pangabekti

Sareng erat punika eyang, wayah ngaturi pirsa  bilih kawontenan  kula warga ing

Semarang  tansah ginanjar wilujeng.

Reroncene ukara ing dhuwur iku perengan laying kang diarani ..

  1. Bebuka
  2. Adangiyah
  3. Isi
  4. Salam taklim
  5. Salam pambuka

21. Ukara ing ngisor iki sing klebu karma alus …

a. Bapak lagi gerah mula ora tindak kantor

b. Amarga bapak sawek sakit mula ora tindak kantor

c. Bapak nembe gerah pramila mboten  tindak kantor

d. Bapak sawek sakit mila mboten ngantor

e. Bapak nembe sakit pramila mboten saget ngantor

 

 

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s