Makrifat Jawa

GEGULANG BARANG SING AJI
Atur pambuka
Kanggo ngulur wektu ngudar gagasan sing lagi ngebet kudu digarap yaiku kahanan donya pendidikan ing Indonesia.Yen aku ora melu ngudari dadine aku melu salah awit aku ngerti aku paham karo donyane pendidikan ing Indonesia.Nanging tulisan iki mung kanggo sesuluh marang kang pada kesdu besuke yen negara wus ngalami makmur lahir batin.
Sing bakal tak gagas iki ngenani dasar dasar pendidikan ala Makrifat jawa.Wong jawa duweni modal kebatinan sing bisa ngorek masalahe dewe seka isine dewe-dewe.Sebab jalma manungsa duwe isi dewe-dewe sing siji la sijine beda yen dikupas.Mula saka iku sak durunge ngonceki perkara pendidikan ala Makrifat jawa luwih becik mbuka masalah ngelmu makrifat jawa.
Ana ngelmu makrifat jawa ,jiwane manungsa iku ora tunggal ora siji ,ana sing diarani sukma ,ana sing diarani nyawa ,ana sing arani sukma suci lan ana nur Illahi.Dene dumununge utawa manggone seje- seje,nyawa dumunung ana jagad ghoib (alam kubur) ya jagad kukus,dene sukma dumunung jagad suci dadi siji karo sukma suci utusan dene nur illahi dumunung sidrotul muntaha.
Sing paling cedak karo karo raga yaiku nyawa ,nyawa manungsa iki sing ngopeni kebutuhan raga ,nyawa diarani nggendong nafsu apa wae.Tongkat komando kauripan dumunung ana nyawa sak sudurunge wong ngerteni sejatine urip.Yen wong wis katam ngudi ngelmu pati urip lagi tongkat kamando dicekel sing wenang yaiku sukma.
Gandeng pendidikan neng donya mung bakal nuntun manungsa amrih urip isa bener lan pener manut sedyane nafsu mula ana ing wektu iki bakal dikaji babagan pangolahe rasa sing bisa nyetake nafsu nyawa kanggo masalah pendidikan.Muga-muga migunani kanggo putra wayah panutan sing pada falsafahe.Nanging mboten kesupen bilih gesang ingkang samenika namung amrih saenipun benjang salajengipun wonten alam akhirat,pramila lakung sae gesang menika dipun tuntun amrih samangke mboten ngrekaos .

MIGATEKE ANAK
Biasane anak telu ya werna telu lagehane sifate ,wong tuwane ya bisa kudu werna telu anggone ngladeni,dadi yen ana wong tuwo sing nganti sambat-sambat anggone ngopeni anake iku ora pantes le dadi wong tuwo.Sebab mengko nek digenahke asal usul le memproses mengko dak lara ati.
Sing penting digateke wektu anak nesu banget sifat asli muncul kaya apa? Yen mere mere kaya ketek iku mertandakde nyawa nafsu sing gede wujud ketek dadi yen ngandani bocah iku karo didepi kacang mesti manut.Yen bocah sijine karemane mangan sing serba daging mertandake wujud nyawa kewan galak ,mulane olehe ngandani keras karo diwenehi daging.Ning yen bocah mau senenge mangane kacang kacangan ,biji-bijian ,aja dikeras kudu di lus wong iku mertandake nyawa wujud unggas.
Manut tuntunan marifat jawa langkung sae dipun pirsani karana batiniah nyawa nafsunipun putra –putra saengga mboten kelentu anggenipun didik amrih dados manungsa ingkang manfaatipun kagem sesami-sami minggahipun sesami makhluk.Caranipun kadospundi ningali nyawa nafsu putra punika.
Ingkang paling sederhana ngagem impen,nanging amrih jelas saderingipun nyuwun dateng Gusti langkung sae dipun awali kanti prihatin ,saget pasa ,saget sesirik umpami sarem selami sewelas dinten.Bagda rampung nglampahi sewelas dinten dalu nipun nyuwun dateng Gusti amrih saget pinanggih wujub nyawa nafsunipun putranipun ingkang maujud kewan.Menawi dereng pinanggih dipun wangsuli ndalu salajengipun dumugi tigang mdalu.
Umpamanipun panjenengan ngimpi pinanggih ujud matengga utawi macan,mila wujud nafsunipun putrane niku macan amrih saenipun keng putra dididik mawi kekerasan ,sebab menawi dididik kanti lemah lembut mboten bade dados.Menawi wonten impen panjenengan pinanggih manuk deruk ,menika mratelaaken bilih wujud nyawa nafsu putrane maujud peksi,dados mboten saget dipun didik mawi kekerasan ,kedah dipun didik kanthi lemah lembut.Menawi wonten impen panjenengan pinanggih maesa,menika mratelaaken bilih putrane nafsu nyawanipun maesa ,piyambakipun mesti kagungan kaluwihan tenaga (rosa ) ,nanging babagan pikir kirang cerdas pramila dididikanipun mesti ingkang magayudan kalian tenaga.
Salajengipun dasar didikan kedah mawi kaidah 3 A, asih ,asuh dan asah,kanti trap-trapan mboten sami ing antawis ujud nafsu nyawa putra-putra anak didik.Menawi pinanggih kalian putra ingkang nyawa nafsu kewan galak ,asuh dipun utamaaken nembe asih dipun nomoraken dene asah dawah nomor tiga.Asuh ingkang rumiyin piyambaki dipun didik amrih nuhoni aturan menapa kemawon,caranipun saderengipun dipun paringi ngertos aturan ingkang kedah dipun patuhi piyambakipun dipunparingi tedha ingkang dipun remeni (mestinipun saking daging),lan sasampunipun ugi dipun paringi malih tedha ingkang dipun remeni.Sasampunipun nembe asih kadawahaken amrih piyambakipun saya tambah nurut dateng pendidikipun.Menawi kawontenan kados makaten nembe lare saget dipun otakipun amrih pinter.
Kangge putra putra ingkang nyawa nafsu wujud unggas trap-trapanipun asih langkung rumiyin,nembe asuh kalian asah.Menapa sebabipun mekaten.Unggas gampil stress sakit mboten kados kewan galak saengga kita ngetrapaken asih langkung rumiyin dipun elus elus nembe secara mboten langsung asuh mlebet dipun didik amrih nepati aturan aturan ingkang bade pun lampahi.Sasampunipun menika nembe saget dipun asah amrih pinter.
Kangge putra putra ingkang nyawa nafsunipun wujud kewan memamah biak gayemi saget pun awali kanthi asuh , saksampunipun padaran dipun penuhi (diwaregi),nembe dipun trapaken asah dilatih kerja ingkang mbetahaken tanaga.Asih penting sasampunipun sayah kerja perlu belaian
Kasih sayang saking tiyang sepuh.
Mekaten sekelumit wewarah makrifat jawa mugi saget dadosaken tambahing wawasan dateng sak sintena ingkang purun /kesdu maos seratan punika.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s