kuburan

SINOPSIS

Akibat nonton wayang ana kuburan

Mula bukane mung iseng dolan ana pinggiran pantai segara kidul dasare pas malem jemuah kliwon akeh banget wong sing pada prihatin mlaku –mlaku ana pantai .Biasane saya bengi saya rame ning ora bengi iki saya bengi malam saya sepi,aku karo kancaku niat arep bali uga.

Aku terus mangkat bali kira-kira mlaku sak jrone sepuluh menit dumadakan neng pinggiran dalan ana totonan wayang kulit rame banget ,aku (Tono) karo kancaku (Heri ) sepakat mampir nanton disik.

Tekan bubar aku kaget banget ,sebab sing tak nggo lingguh kanyata kijing (sekaran) semono uga sing dilingguhi Heri uga nglingguhi sekaran sisihe.Mangka kanyata dalange ya wis seda sak utara.

Akibate Heri dadi lara meneng ora isa ngomong  dadi bisu ,miturut wong pinter kang cedak ngomah bisane mari kudu disranani lemah kuburan.Mangka kudune sing jupuk lemah kuburan kudu aku mangka kudu tengah wengi.

Gelem ora gelem aku sing kudu mangkat jupuk lemah kuburan bengi iku aku tak leksanani tenan karo pridang prinding tak wanek-waneke.Sawise ditamake sranone Heri banjur sehat maneh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Malem jemuah kliwon

Malem jemuah kliwon kalebu dina sing angker mungguhing wong jawa ,dina iku biasane akeh banget laku terikat  embuh neng dalem ora sare ,embuh mlaku mlaku nganti lingsir wengi.Yen warga cerak pantai biasane pada mlaku mlaku neng pantai ngulon ngetan nganti sak kesele.

Wektu semana ora ketinggalan Tono karo Heri uga mlaku-mlaku neng pantai,nanging nom-noman iki seje karo liyane tekan pantai deweke mung delok keindahan alun banyu segara wae ,karo nonton werna keanehan ana pesisir.Deweke sempat weruh barang kaya tampah muruh mlaku kaya nyedaki anggone pada lingguh ,ning bareng coba dicedaki malah ngadoh ,Tono omong apa iki sing jeneng kemamang.Ora ngerti jebul wis tengah wengi.

Antarane jam 1.00 bengi bocah loro mau arep bali ,mlaku rindik rindik karo omongan

Tono               : Her iki nek ana ngono ya apik

Heri                 : Apik piye maksudmu No

Tono               : Mampir delok nganti esuk

Heri                 : Jane ngono ya matuk

Tono               : Ha kae ana padang padang mbok menawa tontonan

Heri                 : O iya  ketoke wayangan

Tono               : E bener wayang ,aku krungu gamelane saya cetha

Heri                 : ayo rada cepet wae ben enggal weruh dalange sapa

Boca loro prasasat olehe mlaku kaya setengah mlayu amrih age-age tekanan nggon tontongan.

Tekan nggone pancen rame banget wayange uga sing nonton ,aku karo heri banjur golek palungguhan sing kepenak.Ana lincak sajake mau kanggo dodolan banjur pada lingguh lincak.Karo aku ngen ngen penonton semene okehe kok aku babar pisan ora sing kenal.Iki wong ngendi wae nek jane kudu ana sing kenal lan ngerti.

Heri                 : Aku gumun wong semene akehe aku kok ora ana sing kenal

Tono               : hangok aku ya ngono ora ana kenal karo aku

Heri                 : mbok tuku kacang kana No

Tono               : Ya ayo bareng

Bocah loro mau pada mlaku neng nggone wong dodol nanging wis sepi entek kabeh malah da ditinggal nonton dagangane .

Dumadakan aku weruh wong sing nonton ketok aku kenal ning wong mau wis mati rong tahun kepungkur aku arep takon wedi gek mung mada rupa.

Aku karo Heri nonton nganti bubar alias bangun esuk dumadakan aku kaget sing tak lungguhi jebul sekaran alias kijing,dadi aku karo heri nonton wayang lelebut dalange ya kalebu lelembut,sebab dalang Krusuk wis mati lima tahun kepungkur.Nanging heri ketoke wedi banget anggone mulih ora guneman babar pisan dak takoni mung meneng wae.

Jebul tenan Heri njur lara meneng ora isa guneman dak teliki neng ngomahe ya deweke meneng wae ora ngomong.Banjur bapakne jaluk tulung karo wong tuwa jenenge mbah sakarta tangga desa.Mbah Sokarta butuhake aku aku ditimbali,karo rada wedi aku nyedak mbah Sokarta.

Sak wis nyedak mbah takon

Mbah              : No malem jemuah kliwon da neng ngendi karo Heri

Tono               : Mlaku-mlaku teng pinggir pantai

Mbah              : Sak wise kuwi

Tono               : Nonton wayang mbah

Mbah              : Ngendi ana wayang

Terus tak crita nek wayang demid sing digelar neng kuburan nyamplung,dalange swargi mbah Krusuk,lakone semar bangun kayangan ,sing nonton akeh banget ,ning anehe ora sing kenal babar pisan,malah uga tak critake weruh kaya swargi lek Marga ya nonton ning aku ora takon.>

Sak wise iku mbah Sokarta ngendika nek tambane kudu sing golek arupa lemah kuburan nyamplung sing jupuk kudu tengah bengi.Wah aku gragapan apa ora wedi ning demi kanca tak wanek-waneke muga muga ora ana  apa apa.Bengi iku uga aku mlaku neng kuburan tanpa kanca tanpa kanti.Tekan ngarep kuburan aku mandeg mangu ,pa mlebu pa ora ,apa wani apa ora.Paitan nekat aku mlebu kuburan jupuk lemah neng ngisor kijing sing tak nggo lungguh.E gene ora apa dumadagan neng ngarep ana kucing jrantal kagetku kepati –pati nganti jantung kaya arep copot.

Kira-kira jam setengah siji bengi wis tekan nggone heri mbah Sokarta  karo bapak Heri tetep isih nunggu durung sare.Sak wise lemah tak serahke banjur disawurke neng ngisore heri le turu,pada sakala heri jenggerat tangi karo omong “Ana apa ta”.Nah lega kabeh heri mari nggone lara bisu.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s