Kasukman

BUDAYA SUKMA

DHANDHANG GULA

1.

Suhana sru sarkara kumawis

Kyatartane ngawimba pra wikan

Tareh weh tarih nyruweteh

Marma sagung partemun

Taryana dwija ngalantip

Hardanta ingahira jamake sibujul

Sirsa-sorang-sirsana-san

Wugal wagu weh wuruk ruwet jinarwi

Kayeki kang wewekas

2.

Pan Paduka Panutan Ramarsi

Pran Soeh Sastra Suwignya amejang

Nagurip iku wajibe

Mikani asal usul

Biyen siki tanapi benjing

Binudya mrih sembada

Away kandeg tembung

Tembang suluk lelungidan

Japa mantra lapel klenik dakik ndelik

Dekeman dakon setan

3.

Ring sejarah Panutan Maharsi

Gusti Allah paring tugas mulya

Tri perangkat iku cacahe

Eko kinen mitepung

Para umat lawan Yang widhi

Kadwi nimbulaken lakyan

Nengahi pra – lakon

Agama nengah Agama

Katri brasta angkara murka puniki

Yogya den kawruh ana

4.

Katri tugas wus binabar dadi

Destun nyata sampun kinedepan

Mring para pangrasuk kabeh

Gyan kabyak durung tuwuk

Nging sayekti kabeh ngakeni

Ageng munfangat ira

Lahir bathin tuhu bagya

Donya kubur kirat

Lakweng urip pan sarwi pinathok dalil

Tri budaya suksma

5.

Pan kawuwus tugas Tri prakawis

Yen kinata kadya datan telas

Gya ginarba hakikine

Dumunung Hyang Maha Agung

Yeku asal usuling urip

Ya Allah Maha Esa

Kita wajib tepung

Tepung tenan ing sarwinya

Dzad sifat myang cirri makarti atertip

Dikongsi nyata tenan

6.

Tenan jumbuh kawula lan Gusti

Tenan nunggal sukma lawan Allah

Tumenan neng Alam ghaib

Alam suci Asuwung

Amung isi kawula lan Gusti

Wengku winengkeng cahya

Kang padang ngalimut

Nglimuti tanpa wusana

Awya kandeg yen durung ngrasa keyektin

Makna tenan kadyeka

7

Mangkya urip kita kang  kadyeki

Dumadi sing kumpuling gempilan

Anasir maneka warneng

Wadag kalawan alus

Alus kotor myang alus suci

Sari swasaneng jagad

Jagad agal- lembut

Sinepuhan cahya Allah

Cahya Allah manjing dadya dasar urip

Kang murba-mobah-molah

8.

Yen jinereng wewadining urip

Angendarah kadya tan wusana

Nging lamun pinet lajere

Pinanggya gangsal sampun

Nadyan ruruh tinata ritis

Siki gempilan Allah

Cahya iku wujud

Manjing dasar urip kita

Mobah –molah mriksa-myarsa-ngrsa-ngerti

Dayaning cahya Allah

9.

Kapindone warana Hyang widhi

Gedong Allah  ya sukam – Kapisan

Ring Allah kinarya Bibet

Bibit salwiring wujud

Agal lembut kotor myang suci

Jumeneng wakiling Hyang

Pan ugi sinebut

Suksma nabi- lajer-Allah

Sring manjanma ngeja wantah wola wali

Ngampil agama Allah

10.

Kang katelu suksma kita sami

Yeku-aku-alus-suci kita

Kang madepak alam Ghoib

Mangkya lajer pananggung

Nanggung jawab nasibing urip

Begja lawan cilaka

Lahir bathin nipun

Gumantung ambeking suksma

Hukuming Hyang tuhu sipat otomatis

Salwir reh met sing kit

11.Kapat  nyawa napsu kita sami

Aku-alus-kotor –murkeng kara

Alam kubur makuwone

Dadya begal myang satru

Pamurunging suksma mrih suci

Kelima iku raga

Wadag wadahipun

Perangan kang patang prangkat

Raga wadag rusak pejah demakarti

Purba nyawa myang suksma

12.

Pan kadyeka wewadining urip

Gangsal prangkat kang kalih wus ngegka

Yeku raga myang suksmane

Kang sma ana telu

Eka cahyaning Allah

Mangkya kadwinipun

Suksma nabu lajer Allah

Katri nyawa satruning Hyang Maha suci

Ngaurip wajib wikan

 

SINOM

1.

Muda-wreda-kenya-priya

Kekasih Hyang Maha Suci

Den gandrung asmareng warah

Wewarahing sakara ngarsi

Ngelmi wewading urip

Donya-kubu –keratipun

Rucat racuting gesang

Ilmu katri wajib pinirih

CahyaningHyang-wakiling Hyang-satruningHyang

2.

Katri sipat ka alusan

Pantumameng alam ghaib

Alam jro ning nendra kita

Kang kaprah sinebut ngimpi

Marma tanliya maning

Suksma pribadi kang nempuh

Nitik niti sumpena

Naluri tindak pra nabi

Pra-pandita- tanampi panutan kita

3.

Wajib ugi penengetan

Watak wantu ngelmi katri

Dzat sipatnya asring tan wlaka

Mancala putra myang putrid

Anging kang watak cirri

Ajeg tan owah saglugut

Cahya Hyang watak padang

Wakiling Hyang watak asih

Satruning watak goroh gething nistha

4.Pilih suksma kwawa mbabar

Mrih wlakaning  ilmu katri

Kwawa myang tan kwawanira

Minangka pratanda bukti

Leres lepating karti

Tumraping manungsa iku

Mangkya Panutan nyabda

Yen dek urip durug bangkit

Prapteng maut selak mokal yen bangkit

5.

Prasuksma titah kang tansah

Kwawa mbabar ilmu katri

Pratanda winahyeng Allah

Neng donya tansah pratitis

Neg kubur tansah sakti

Neng kirat tansah pagut

Ingandikan wakil Hyang

Yeku’jumbuh kawula lan Gusti”

Minggah maning”manungal kawula lan Gusti”

6.

Kanthi dasarpengalaman

Sing para lebda semedhi

Murih lan petang ilmiah

Ilmiah lahir myang bathin

Karana  Allah yekti

Wujud cahya padang mancur

Watak Hyang mung sun ngganjar

Mung mring para kang idep ugi

Ganjaranya ugi mung sipat pepadang

7.

Dudu banda dudu drajat

Dudu dewa – widadari

Anging dayaning pepadhang

Sayekti maweh pratitis

Teges tembung pratitis

Salwiring reh pan kawengku

Sarwa kinarsa teka

Kang sarwa cinipta dadi

Pan sarwa trep mangkya-donya-kubur-kerat

8.

Yekti Hyang tan nate nyiksa

Myang ngukum pra umat sami

Mengkono tumrap pra titah

Kang samya nyingkur Hyang Widhi

Ateges ngungkuraken sih

Pepadanging Hyang Maha Agung

Kang ingadep tan liya

Mung pepeteng kang nglimuti

Peteng karsa-peteng cipta –peteng rasa

9.

Hyang tan butuh ngukum-nyiksa

Sipeteng nyemplung pribadi

Kukum kasiksa priyangga

Tumamenglahir myang bathin

Mangkya kupiya mangkin

Tumrap aneng donyanipun

Dyan sinung bandha drajad

Yen tan winahyeng Hyang – widhi

Sing masrakat doh wibawa prak brahala

10.

Dalil ruwat maweh warah

Tanapi kathah nekseni

Kanang”wewadining kamuksan”

Kandep mayang sampurnane pati

Kukuming suksma nitis

Pasiksaning alam kubur

Neka warneng tan enak

Wiring isin mangkel sakit

Kang tumimbal mlorot saking drajad mulyanya

11.

Mangkya suksma kang sembada

Ruwat rucaty angoncati

Nyawa napsu napsinira

Gya mandiri suksma suci

Saksana pareng manjing

Alam padhang marak magut

Suksma-nabi-warana Hyang

Yeku”Jumbuhing kawula lan Gusti”

Kang sampurna suksma suci tunggal gusti

12.

Kawarana lamun tumibal

Pra jumbuh kawula lan Gusti

Adadya manungsa mulya

Mangkya kang manunggal Gusti

Langgeng tenrtem ati

Tan nate andarbe butuh

Lamun kinarsa Allah

Tumibal mring jagat maning

Sinung drajad senopati agameng Hyang

 

ASMARADHANA

1.

Kang yekti kasmareng ngelmi

“Ngelmi ghaib tri Prakara”

Kang katri pan tumameng

Sak jroning alam sumpena

Pramila pangungsetnya

Tan liya mranata turu

Purwa madya wusananya

2.

Saben niat sare sami

Ngatur karsa-cipta –rasa

Mrih gilik-geleng golok

Neleng sawiji sedya

Pinathok jro wardaya

Tan nedya mlenceng sarambut

Riwusnya iku nata mapan

3.kang papan tinata tertip

dudu edi peni penak

kang pokok pinrih tentreme

kang gampang ginanggu sira

dening iki lan ika

Riwusnya mangkya sinambung

Nyuceni kanang sarira

4.

Siram iku kang utami

Kepeksane cukup suryan

Wijik tanapi akemon

Rampung iku mapan lenggah

Poasarean tumata

Nulya ngucapaken atur

Sembahyangan kunjuk Allah

5.

Rinaras ruruh aririh

Gya ngunjukna panuwunan

Sinambung manebut sareh

Allah mangkya sesembahan

Myang asma utusan Hyang

Kang wajib tuhu kita nut

Gya den alon mapan nendra

6.

Ing kalaning suksma eling

Eling sak jroning sumpena

Apa kang panggih lan winruh

Pan kayeka ginatosna

Sipat padhang pinraka

Den kongsi ngasta angrasuk

Yeku caket babaring hyang

7.

Yen panggih kang sarwa asih

Luhur adil myang welasan

Dyan mawa dzad apa wae

Tukulan-kewan-manungsa

Sembarang neka warna

Gondelana kang abakuh

Bakal babar wrananing hyang

8.

Kalamun sira pinanggih

Sarwa sipat pepenginan

Kang warana apa bae

Napsu-lidah dedaharan

Napsu birahi asmara

Napsu galih milik butuh

Emas picis raja brana

9.

Myang kang karya-wedi kwatir

Kayeku warana nyawa

Marma tampiken den age

Amuken den ngengeh ringga

Yen kalah sambat Allah

Pan jibna pasti tinulung

Mangkya nyawa bakal babar

10.

Mangkana prakara iki

Sayekti prakara gawat

Tan pantes ginampilake

Witnya “soal pejah gesang”

Yenkongsi tunda bima

Kedrawasan tan angukup

Tuna donya kubur kerat

11.

Marma garapan puniki

Amrih basukining lampah

Tanampi mentes asile

“Tata tertip”pan wus ana

Pitugas tunanggenah

Nyuluhi mring para panggayuh

Mligi urusan sumpena

12.

Mila Pra Panggayuh sami

Sadaya sumpenanira

Ywa ringga lawan pekewuh

Sinuluhnya mring pitugas

Kang nyata syah kwajiban

Yekti mangke sang pinyuluh

Suka rigen lan wewarah

13.

Daliling pinyuluh mangkin

Kang pokok limang prakara

Eka kanyata prasetyeng

Mring Allah lan agamanya

Kadwi nyata tamat

Weadining ngelmi tetelu

Katri saguh suka warah

14.

Catur sayekti kadugi

Weh garapan myang dadaran

Mring pra kadang suluhane

Ing daya myang gunasira

Ngelmi ghaib “Tri Prangkat

Panca pan dadi pendunung

Wewadining pejah gesang

15.

Ing wingking mangkin tinulis

Sumpenan Panutan kita

Pantes dadya kupiyane

Mring pra pangungset kasuksman

Kang ngangkah tepung Allah

Myang murba mring nyawanipun

Yeku sejarah Panutan

16.

Tanggal sanga likur sasi

Agustus mangkya kang warsa

Sewu wulungatus luweh

Sangang dasa dek samana

Myang sanga likur wulan

Maret sewu sangangat

Wolulas mangkya kinata

 

PANGKUR

1.

Larwa larap lakweng nalar

Raden gunung gya sumpena

Suksma yakti lenggar sangking raga sampun

Miyat samodra mombak

Kinedepaken kang samodra gantya wujud

Rimba gung kebekan wreksa

Ning kang kathah witnya krambil

2.

Rimba kakedepaken sirna

Hawahana alun-alun waradin

Isi janma ma ewu-ewu

Anyambut karya peksa

Sandanganya sawiji tan ana runtut

Weneh samya tanpa sandang

Pating bligung larweng isin

3.

Weneh samya nandang raga

Budeg-bisu-belek –memak kadas-kudis

Gudik kowak ubung busung

Tan ana ingurusan

Neka warna rudatine alam kukum

Mangkya pindah nereng suksma

Mulat waringin gung angigil

4.

Pang waringin penecokan

Kukila maweh gawok ing galih

Cucuk bang panjang cantuk

Jengger lamba wangunya

Siku tiga pan sami gembering janggut

Abang branang pindha dubang

Netra brit mblalak ngajrihi

5.

Biru wilis wulu nira

Mung ing dada sinung seling warni abrit

Sirah alit jangga lengkung

Swiwi myang buntut panjang

Dadya tanda sang ukila betah mabur

Kang cakar ajalu panjang

Weh candra galak awingit

6.

Binatin ukila musna

Jlek sakala sang suksma ing ngarsa maning

Wanita ngembari wujud

Yekti jambe sinigar

Anehe mung sifat kenya lawan kakung

Silih tanya sang akembar

Jarwa jinarwi sang akalih

7.

Pan samana purwanira

Suksma raden gunung tinarbukeng widhi

Mbabarnapsu kenyanipun

Nyawa pribadi nira

Ingkang kalok ratu jim segara kidul

Kang ingungset lameng tapa

Ing tri bana tan ana kalih

8.

Ning riwusnya wawancara

Ponang nyawa gya menggak sang suksma suci

‘jumbuh lan Allah” mrih wurung

Swala abitu tomo

Nyawa Kenya soring yudha musna luluh

Manjing iga wekas kiwa

Tilar janji sanggem ngabdi

9.

Saksana gantya wahana

Suksma suci Raden Gunung jleg wus manjing

“Jumeneng neng alam suwung”

Pribadi tan na liya

Apan mengku cahya linuwih angepung

Tepung tenan tepi tebanya

Ayem tentrem raseng galih

10.

Tan pantara ana “sabda”

Laras bening dumeling telenging galih

Tinampi ing galih tembus

Yekti tan kampir karma

Pan makaten”sabda dumelenging –kalbu’

Sira anerusna tapa

Tri dasa warsa malih

11.

Ngrame neng guwa samun mapan

Kanan kering kidul wetan tidar ardi

Mbesuk akhir tembenipun

Nimbulaken lakon sira

Lakon pinet anengahi para lakun

Telas sabda wungu nendra

Dyan Gunung legeging galih.

DURMA

1.

Putek rising RPS Sastrasoewignya

Datan sae ing galih

Ring gerahing garwa

Myang mothaing pra putra

Sanget kanang dadya guling

Jroning sumpena suksma enget rudatin

2.

Risang suksma jumeneng madyaning latar

Tumengeng ngantariksi

Myat palwa udara

Kekiter nginggil wisma

Trang katenon kang nitihi

Raja wanita anjlok tumedak siti

3.

Jleg laksana Raja Putri malih rupa

Priya ngembari warni

Pan jambe sinigar

Kalawan rising suksma

Aben ajeng silih liling

Satata lenggah ruruh tanya jinarwi

4.

Risang sakala engeting driya

Ring purwaning dumadi

Ing kekalihira

Witnya jagad sapisan

Nyawa priya napsu napsi

Waleh ing karsa cinatet ‘Tri wigati”

5.

Eka asrah wahyu wewadining urip

Jagading lahir bati“Adeg Trining Tunggal”

Wit wus tan kwawa kanggyan

Dawuhing Hayang Maha luwih

Kasrah sang suksma gia nyimat sak kering

6.

Kering nginggil rasukanira sang suksma

Sang suksma grayangi glis

Pan tan krasten asta

Wahyu wus manjing jaja

Jaja suksma ingkang kiring

Terus kadriamurba misesing kelir

7.

Kadwi nira sung usada ingkang garwa

Pincuk ron pisang kang wis

Tilas kanggya ajang

Timpalan ngendi papan

Jinanji mesthi mulyani

Wau sang suksma tan suwala nyanggemi

8.

Katrinira krana sang nyawa nglenggana

Tan darbe kuwasa maning

Purba wasesanya

Wus pindah mring sang suksma

Gya sang nyawa minta pancen

Nasibing gesang sang suksma paring janji

9.

Sira nyawa sejati napsu kala

Boganta wus pinesthi

Yeku tan aliya

Sifat barang lan banda

Thethukulan kewan sami

Manungsa pisan kang wus samyakabuktin

10.

Pisan apa sing datan dinarbekan

Pindho tan den ruwati

Katri datan mulat

Cirri ningsun lan sira

Kapat kalah apus tuwin

Roda paksanta yeku panganmu sami

11.

Dyan mangkonoambak wus kanyata klakyan

Aneng tanganmu sami

Nging saweneh ira

Sun butuhken sanyata

Sun pintho sawanci-wanci

Tan kena sira tambuh swaleng kapti

12.

Rampung janji sang suksma nganti sang kala

Nganglang midereng keh desi

Wijang winejang mrih keplok

Janjinira cinonto

Cinoba tertib

Telas mangkana sang kembar kundur sami

13.

Kocap gancar suksma nyawa merak garwa

Kang ngrengih dening rogi

Suksma lagya priksa

Garwa ginodeng yaksa

Yaksi jim cacahnya katri

Kapraban suksma kanang menter ajrih

14.

Risang nyawa nenggih kala gya manabda

Kakang garwamu mari

Ning pinesthi mangkya

Kang payu dara kanan

Kebacut gring awarih

Seseping putra mung kari sisih kering

15.

Wis ta kakang semene disik pepanggyian

Aku lilakna bali

Mung samangsa kakang

Butuh nimbali mring wang

Pan batinen aku prapti

Sigeg sumpena suksma nyarira nglilir

 

GAMBUH

1

Gambuh nimbuh pituduh

Mrih tan tepyur ninging tansah tuwajuh

Gennya ngungset ngelmi pati urip

Tri ghaib kongsi kacakup

Neng ndonya linatih lobok

2

Ywa kandeg godeng semu

Pan masyrakat sayekti sampun

Palsapahe mring ngelmi pati lan urip

Weneh cengkah weneh rujuk

Kene ngene kene ngono

3

Pra lagya nedeng gilut

Mring palsapah kita kang kadyeku

Lakung dhihin anindakna jroning batin

Geseh bali cocok mbacut

Lingsem yen tan klakon weroh

4

Tumrap pra kang wus dangu

Tetahunan meksa dereng nyakup

Lan ing petang lakung lepat lamun licik

Langkung leser nambah gentur

Sutapa brataning lakon

5

Kinarya pandom laku

Kita wajib enget dalilipun

Syah bataling sembahyang dasar semedhi

Sowan Allah jroning turu

Ngangkah jumbuh tampi dawuh

6.

Marma hakekatipun

Semedhi kang sinebut syah tuhu

Syah tuhu datan liya yeku pisa turu ngimpi

Kapidhone nyata jumbuh

Katelune nampi dawuh

7

Kaping pat ngerti dawuh

Klima wungu sare tetep emut

Kanem yekti linampahan liring galih

Kaping pitu nyata rampung

Keplok plek jiwaning dawuh

8

Mangkya kang batal gugur

Kosok wangsul lan kang syah puniku

Mrih cethane pan wajib jinereng ugi

Pinet dalil panalusur

Ring semedhi kang wus klakon

9

Tetep batal myang gugur

Nadyan kanthi tapa satus tahun

Nyirik uyah nyirik sega nyirik daging

Nyirik putrid nyirik kakung

Kabeh nikmat ndonya emoh

10

Siram sawengi ping pitu

Matur Allah tembunge aruruh

Panebute nglaras napas ping saketi

Nanging datan bisa turu

Semedhine tetep bobrok

11

Sanadyan bisa turu

Nging tan ngimpi iku uga gugur

Nadyan ngimpi lamun sang suksma kalindhih

Kerem pabegaling napsuSemedhine nora dados

12

Nadyan suksmane wus unggul

Enda saking pambegaling napsu

Wlaka pisan ri sang nyawa-napsu-napsi

Nging yen durung ngraos jumbuh

Iku uga dereng dados

13

Nadyan wus ngraos jumbuh

Awya ngraos tinunggalan sampun

Dening Allah tanampi dening wakil

Nging wungune datan emut

Sami mawon dereng dados

14

Dyan enget salwiring dawuh

Ning tumindak kaseb ngowah nyatut

Kang ngresepi anging tan eklasing galih

Mangkono ya durung wutuh

Durung trep semedhi dados

15

Marma sagung panggilut

Dayan pra katam apa maneh durung

Riwus kita ngetutaken dalil puniki

Swawi kita sami nlusur

Ring lir tindak kang wus klakon

16

Kita kudu tan tambuh

Pitukone semedhi mring Kabul

Syah sembadane ngelmi ghaib katri

Kang baku pan murba nafsu

Panyegah karsa Hyang manon

Kinanthi

1.

Kanthi nginthil kabya wuruk

Kang winarah ngarsa sami

Yen riningkes hakekatnya

Ngagesang sayekti wajib

Sapisan kudu rumangsa

Asal usuling Hyang Widhi

2

Pindho marma kudu tepung

Tepung tenan lan Hyang Widhi

Katlu Hyang Widhi mangkana

Winadeng ngelmi tri Ghaib

Kapat Tri Ghaib punika

Mung ketemu mligi ngimpi

3.

Klima bab semedhi turu

Syah batalnya wus dinalil

Endi syah endi batal

Wus tubanel tirik tirik

Kunci pitumbasing esyah

Murba nyawa satru gusti

4.

Pamurbaning nyawa satru

Agama kita ha dalil

Yekti angger-angger sewelas

Sapta kang minangka wajib

Catur dadya larangan

Angger-angger sewelas muni

5.

Mangkya sapta wajib iku

Eka bekti mring Hyang Widhi

Tanampi utusan nira

Kadwi bekti mring nagari

Tanapi marang masrakat

Tri ngajeni yayah wibhi

6.

Sumrambah para ngasepuh

Catur tresna asih siwi

Myang garwa sumrambah brayat

Panca tresna asih maring

Jagad kalawan isinya

Sat sregep nyambut kardi

7.

Anut guna bisanipun

Sapta budi luhur ngadil

Ambeg welas ing sesame

Gya catur larangan mangkin

Eka ngambandrek hazina

Dwi garwa langkung satunggil

8.

Tri nakal lan nistha wantu

Catur kang hasarwa sarwi

Cengkah lan sapta wajibnya

Dyan kinata ngriku nging

Ing budaya sinuksma

Dalil budaya wus nulis

9.

Galih dalil weh pitunjuk

Karsa-cipta-rasa salwir

Tan kenging anguja nyawa

Sang suksma kang kudu mimpin

Ing sarwa sarwi sinuksma

Sumengku Hyang Maha Suci

 

 

Pucung

1.

Kanang pucung

Ngrumpakasemedhi turu

Sembahyanging suksma

Dados guguring semedhi

Tetp mutlak gumantung aneng sumpena

2.

Lamun gugur

Wungu sare raga lesu

Kenging daya nyawa

Begaling sukma semedhi

Kapitunan nasib ndonya –kubur- kerat

3.

Lamun dados

Wungu sare raga cancut

Nalar padang gawang

Salwiring reh sarwa titis

Tuhu bagya nasib ndonya-kubur – kerat

4.

Ning kalamun

Ragi dados ragi gugur

Wungu saking nendra

Enget calone dumadi

Untung rugi mungguweng raga-nyawa-suksma

5.

Mangka sampun

Sinerat ing ugeraniun

Sembahyangan kita

Angka gangsal panjinarwi

Bakalaning takdir Allah saking kita

6.

Marma iku

Wajib ana dalilipun

Gotong royongira

Suksma lawan nyawa amrih

Sesarengan tanggung jawab nasib gesang

7.

Tegesipun

Suksma ribet nyawa nulung

Nyawa karibetan

Sang suksma kudu nulungi

Kanang raga tanggelan suksma lan nyawa

8.

Contonipun

Raga sakit nyawa nulung

Anyirika karsa

Kang nambah rusaking ragi

Suksma nulung nyuwun jampi ngarseng Allah

9.

Pan kalamun

Nyawa sanget kagolipun

Suksma kadugia

Ngatas neges jro semedhi

Pan binela nging anut sastra sabda Hyang

10.

Kosok wangsul

Sang suksma lagia pinedut

Peteng tan sumpena

Dyan sumpena nging kalindhih

Kapikuting nyawa tan antuk pepadang

11.

Malihipun

Suksma datan bangkit jumbuh

Myang dawuh kang cetha

Nyawa kudu nulungi

Sesarengan lawan raga talak brata

12

Nyawa kudu

Saguh ngendaleni napsu

Lidah brai nira

Tanapi murkaning galih

Kanang raga pinurba amrih susila

13.

Pan tinutup

Sinigeg mangkya kang kidung

Pangripta memuja

Mugi wewuruk puniki

Ketang kedik pan wonten munpangat ira

14.

Mangka pemut

Lestaning pangripta kidung

Rebo paing rina

Kaping wolulas ing sasi

Pan oktober mangkana angkaning warsa

 

 

 

 

 

15.

Sewu langkung

Sangangatus swidak punjul

Satunggal sinurya

Sangkalanira sayekti

Tinengeran raga sad-mbuka- suksma

Temanggung, 10 januarri 2010

Kasalin dening

Drs.Suhartono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PERKUMPULAN ADAM MA’RIFAT TEMANGGUNG)

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Tafsir MULA BUKA

Pengantar

Mugi pikantuk Pangapuraning Gusti ingkang Maha Agung awit kula wantun nafsiraken lan ngrubah ejakan lami dados ejakan anyar dawuh dawuh saking Paduka ingkang lumantar bapa SMH Sirwaka.

Kula gadah panjangka murih dawuh dawuh manika saget pun pahami sok sintena kemawon mboten tiang jawi kemawon .Awit saking menika ingkang sepindah kula cobi nafsir khanti bahasa Indonesia ing sedya saget pun fahami dening warga negara Indonesia.

Mesti kemawon katah tembung ingkang mboten pas kalian kersa pangripta ,kritik kalian saran kula tengga

Matur nuwun

                        Rahayu ,Rahayu ,Rahayu ingkang pinanggih

                                                        Penulis /Penyalin

 

                                                        Drs.Suhartono M.Pd

KELOMPOK SATRIYA PINAYUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

========================================================

 

 

Asmaradana

1.Ngeblat –Raos-Nerus-Batin

Asmara mring asma Allah

Marmamba mugi kaiden

Muradi wewadining Allah

Myang gumelaring jagad

Jagad Pisan Pindo katlu

Tanapi isen-isenya

Tafsiran bebas

Pada pupuh asmaradana ini sang pencipta tembang bahwa ”Ngeblat Raos Nerusbatin ”artimya degan penuh konsentrasi ia sangat tertarik terhadap ”Asmara mring Asma Allah ” ,yang artinya kecintaanya terhadap Allah.

Dengan harapan ” Marmamba mugi kaiden ”  ratinya semoga mendapat ijin dari sang pencipta yaitu Allah, untuk ”Muradi wewading Allah ” mengupas rahasia Allah ”Myang gumeraling jagad ” beserta terciptanya ”jagad pisan pindo katlu ” jagat pertama , jagad kedua dan jagat ketiga dan pada akhirnya ”tanapi isen-isenya ” dilanjutkan dengan membahas isi darijagat terdebut..

2.Ring pangripta mapan pamrih

   Demi angestoken tugas

   Inggih mung sakeconggahe

   Sung sesuluh miring pra kadang

   Kang hatunggal falsafah

   Myang anak putu kang kasdu

   Sesuluh mangkya lenekas

 

Tafsiran bebas

”’Ring pangripta mapan pamrih”Penyusun /pencipta tembang/lagu ini jauh dari pamrih /keinginan dibalik semuanya , dia hanya ”Demi angestoken tugas” demi menjalankan tugas yang dilaksanakan” Inggih mung sakeconggahe”,dengan sebatas kemampuan yang ia miliki dalam rangka ” Sung sesuluh miring pra kadang” , memberi penjelasan kepada sanak saudara yang ” Kang hatunggal falsafah” mempunyai falsafah sama dengan penulis beserta ” Myang anak putu kang kasdu” anak cucu yang mau mengkaji.Untuk itu penjelasan segera dimulai ” Sesuluh mangkya lenekas”

3.Durung ana sawiji dadi

   Mung Allah thil Purweng ana

   Awang uwung klenggahane

   Allah sifat cahya mulya

   Nglimuti tan wusana

   Maha suci agung luhur

   Tanpa kantha tanpa kanca

Tafsiran bebas

Sebagai awal mula yang ada hamya Allah” Durung ana sawiji dadi, Mung Allah thil Purweng ana”,dimanakah Allah pada saat itu ? sang penulis menjawab bahwa ” Awang uwung klenggahane” Allah berkedudukan di Awang uwung.Pengertian awang uwung ini tidak boleh disamakan dengan ruang kosong, karena pada saat itu Allah belum menciptakan sesuatu.Jadi terjemahan kedlambahasa Indonesia memang susah sulit.Penulis menyatakan bahwa”Allah sifat cahya mulya”,Allah mempunyai sifat cahaya/ energi yang muliya.Tampilan Allah berwujud energi yang Maha Besar yang mampu ”Nglimuti tan wusana” artinya mampu menerangi cakupan yang tanpa batas, Allah maha suci ,maha Agung dan luhur(Maha suci Agung luhur).Dan oleh karena Allah itu”Tanpa kantha tanpa kanca” maka sebaik kita tidak menggambarkan wujud Allah.

  

Sebagai rangkuman penjelasan dapat dinyatakan bahwa ”sebagai asal-usul kejadian hanyalah Allah yang mendiminasi keadaan saat itu.Allah hanya sendiri dan tidak berujud.

 

4.Purbawasisaning Widhi

   Awang uwung trus cinahyan

   Mangkya panas kahanane

   Kang temah dumadya brama

   Yeku geni kapisan

   Geni suci aranipun

   Geni suci mbabar daya

Tafsiran bebas

” Purbawasisaning Widhi” Dengan kemampuan Allah  maka ” Awang-uwung terus cinahuan ” Awang terus mendapatkan energi cahaya dari Allah sehingga ”Mangkya panas kahanane” jadi panas keadaanya, dan pada akhirnya” kang temah dumadya brama ” terjadinya nyala api yang pertama (yeku geni kapisan) Api ini kemudian dinamakan Api suci (Geno suci aranipun). Api tersebut kemudian melhirkan kekuatan atau daya( Geni suci mbabar daya)

 

 1. Awang –uwung keneng geni

   Ing samangke melar mobah

   Dumadi angin temahe

   Yaiku angin kapisan

   Angin suci wastanya

   Angin suci mubeng-mlaku

   Sesarengan lan sang brama

Tafsiran bebas

Awang uwung yang secara terus menerus terkena api berakibat membengkak dan bergerak ( melar mobah ) dan menyebabkan timbulnya  Angin. Angin ini disebut dengan istilah angin suci (angin suci wastanya ).Angin bergerak berputar bersama –sama dengan api.

 

6.Dayan dinayan sang kadwi

   Kapraban cahyaning Allah

   Gya nguwap dumadya wareh

   Banyu –pisan suci aran.

   Mangkya Allah purawanya

   Kagungan bakalan telu

   Geni lan angin myang toya

Tafsiran bebas

Antara api suci dan angin suci bersinergi karena mendapatkan sinar cahaya Allah menimbulkan adanya air ( Gya nguap dumadya wareh), yang dinamakan Air suci. Dengan keadaan sekarang  maka Allah telah mempunyai tiga anasir bahan yaitu Api , Angin dan Air (3 A)

 1. Nuninggih Purwaning ugi

   Lahiring jagad kapisan

   Jagad suci sebuttane

   Mangkya puser lenggah Allah

   Tri-Bakal-Suci mangkya

   Terus mobah mubeng-mlaku

   Ngubengi pusering Allah

Tafsiran bebas

Dari tiga anasir tersebut yang selalu bergerak dan bersinergi satu dengan yang lain dan masih pulah mendapat sorot sinar Allah maka lahir jagad pertama yang disebut jagad suci.Jagad suci ini merupakan tempat kedudukan sang pencipta (Mangkya puser lenggah Allah).Namun demikian tiga anasir tersebut tetap berputar dengan pusat putar puser Allah , tentunya akan berakibat timbul sesuatu .Apakah yang tombul selanjutnya?

 1. Kocap larikane laris

   Cahya saking puser allah

   Lawan geni –angin-wareh

   Kang ngubengi puser Allah

   Panggihan pundi papan

   Kethok-kinethoking larap

   Timbul kantha tan wilangan

Tafsiran bebas

Akibat sinergi antara 3 A dengan cahaya Allah sementara tiga anasir selalu berputar saling potong memotong dan juga tertembus oleh Cahaya Allah  ,maka timbul bibit hidup ( timbul kantha tang wilangan), yang jumlah sangat banyak.

Dengan demikian dalamjagad suci  sebagai penghuni adalah lendran kantha ( bibit kehidupan yang jumalahnya sangat tidak terbatas )

9.Kantha –geni-kantha angin

   Kantha –Toya jutan lendran

   Tata urut runtut rentes

   Sawiji tan ana tumpang

   Undha usuk tebih prak

   Lan puser Hyang Maha Agung

   Nut nom sepuhing dumadya

Tafsiran bebas

Isi dari jagad suci berjuta- juta lendran ,semuanya tertata rapi dengan susuna yang sangat rapi ( Sawiji tan ana tumpang , undha usuk tebih perak ) Ini merupakan hukum Allah yang kecil akan mengeliling yang besar sementara yang besar akan selalu bersinergi dengan yang kecil.

 1. Pan ngriku purwane mangkin

   Cakrawala jagad pisan

   Kebek kantha jejer-jejer

   Kabyanya sinung cahya

   Ageng alitipun cahya

   Gumantung prak tebihipun

   Klayan Puser Hyang Kalekas

Tafsiran bebas

Dalam pupuh ini ditegas kemabali  bahwa meskipun dalamjagad suci ini dihuni oleh berjuta- juta kanthabibit kehidupan  namun dapat tertata dengan baik,hanya saja  energi kehidupannya tergantung dari jauh dekatnya terhadap dengan puser Allah (Gumantung prak tebihipun Klayan Puser Hyang Kalekas)

11.Sagung Kantha katri jenis

   Mobah mubeng tan kendat

   Ngubengi puser Hyang Manon

   Tumameng jagad –kapisan

   Samya dayan dinayan

   Mangkya kantha temah Ngukus

   Tan sawiji kantha kliwatan

 

Tafsiran bebas

Ketiga anasir (3) berputar dengan pusat putarcahaya Allah terjadi sinergi dalam jagad pertama dan pada akhirnya tiga anasir(kantha ) menguap ( mengkukus ) seluruhnya tidak ada yang ketinggalan.

12.Sagung kukus kentar saking

   Cakrawala jagad –kapisan

   Gumolong neng alam seje

   Umapan runtut tumata

   Nut- asal-usul-kantha

   Swiji tan ana tumpang suh

   Mandhapuk jenis jagad

 

Tafsir bebas

Semua kukus terlempar dari pandhangan jagad pertama dan jatuh dialam laim dan dengan posisi yang sangat tertata rapi dan teratur seperti yang terjadi di jagad pertama .Demikianlah terciptanya jagad berikutnya.

Tafsir bebas

 1. Semanten Purwaning ugi

   Gusti Allah tambah bawah

   Yeku jagad kapindone

   Jagad kukus wanastanan

   Kukus pedut sipatnya

   Cahyeng Allah pan kalimput

   Tan katingal gantranira

Tafsir bebas

Jagad kedua lahir dan dinamakan jagad kukus yang bersifat seperti pedut sehingga cahaya Allah tidak nampak jelas dalam jagad ini

14.Wiseseng terus lumaris

   Tumamaneng kadwi jagad

   Akibat wus tinuturke

   Kocap jagad kukus mangkya

   Pinraban Hyang Kalekas

   Kukus ngampas dadya endut

   Temah ngentel dapur jagad

Tafsir bebes

Meskipun cahaya Allah dalam jagat ini tertutup kabut tetapi kekutan dan energinya tetap berpengaruh sehingga jagat kukus akhirnya mengendap(kukus ampas dadya endut yang kemudian mengnthal dan tercipta jagat ketiga.

15.Pan inggih purwane malih

   Allah tambah panguwasa

   Jagad katlu lahir nembe

   Kang winastan jagad ampas

   Dumadi sing ampasnya

   Dwi jagad kang timbul ruhun

   Jagad ampas peperangan

Tafsiran Bebas

Akibat mengentalnya endapan terciptalah jagat ketiga yang disebut jagat

Ketiga yang disebut jagat ampas ( kang winastan jagat ampas) karena terjadi dai ampasnya jagat kukus

16.Surya chandra lintang bumi

   Jutan lendran beda-beda

   Wujud watak-myang kartine

   Kabeh samya lumaksana

   Ubeng-ubengan samya

   Tiru-turun asal-usulipun

Ngubengi puser Allah

Tafsiran Bebas

Jagat ampas meliputi adanya matahari ,bulan , bintang bumi dan masih banyak lagi lendran yang berbeda-beda ujud dan siaftanya , namun demikian hukum Allah tentang keteraturan masih tetap berlaku

17.Mekaten larahing laris

   Allah lawan jagad-tiga

   Sambung sumambung anane

   Lelapisan niga-niga

   Ginunggung lapis sanga

   Nenggih geni-angin banyu

   Sari lan kukus myang ampas

Tafsiran Bebas

Demikianlah proses terciptanya ketiga jagad oleh Allah , ketiganya berkesinambungan dengan lapisan tiga ,sehingga terciptalah sembilan lapis yang dari setiap jagat terdiri dari tiga anasir ( 3A)

18..Nging prapteng wekdal kadyekti

   Tri Bana dereng sembada

   Pan dereng langkep isine

   Marma swawi gantos pocap

   Nitik malih larahnya

   Isine jagad tetelu

   Tek ing kita umat ana

Tafsiran Bebas

Tetapi membahas tentang tijagat ciptaan Allah belum mankala belum dibahas isi setiap jagat.olah sebab itu berikutnya akan dikaji apa sajkah isi dari ketiga jagat tersebut

PANGKUR

 1. Saderengira winedar

Nlusur isining jagad katri

Sumangga rumiyin met rumus

Inti wedaran ngarsa

Pan puniku pinet dudutan panemu

Dimen tan angel tinampa

Temah gampilmanjing yakin

Tafsiran Bebas

Sebelum mengkaji menelusuri  isi dari jagad , sebelumnya diharapakan konsentrasi untuk menggunakan logika yang tetap .Hal ini diharapkan agar mudah diterima /difahami yang pada akhirnya mudah untuk diyakini.

 1. Ngarsa kocap purweng ana

Mung Allah thil tanpa kantha tanpa kanthi

Lenggah puser awang uwung

Hasipat cahya mulya

Anglimuti pundit dunung pundit wujud

Mangkya wasiseng cahya Hyang

          Dihin mbabar geni suci

Tafsiran bebas

Sudah disebutkan terdahulu bahwa yang ada mulanya adalah Allah tanpa teman dan berkedudukan di puser Allah yang dimakan awang-uwung.Allah bersifat Cahaya Mulia yang menerangi disegala tempat atau papan.Dengan kekuatan Allah tersebut pertama tercipta anasir yang disebut api suci.

 1. Sumusul Angin suci myang

Toya suci trus kantha kanthane sami

Jagad pisan suci timbul

Satemah ngukus dadya

Timbul jagad pindho negggih jagad kukus

Nulya ngampas temah dadya

Jagad katlu ampas lahir

Tafsir bebas

Berikutnya terciptalah angin suci dan air suci kemudian baru bakalan sesuatu.Jagad pertama timbul disebut jagat suci , kemudian akibta menguap maka timbulah jagad kedua yang dinamakan jagat kukus.Karena kekuatan yang Widhi jagat kukus kemudian mengandap dan timbulah kagat ketiga yang disebut jagat ampas.

 1. Inti Geni-Angin –Toya

Salwir kantha –Kukus-Ampas pan sami

Mobah mlaku mubeng terus

Ngubengi Pusering Hyang

Beng-ingubengalit nubengi kan agung

Ngethok  tindake cahya Hyang

Abadi salami-lami

Tafsir bebas

Inti Api angin dan air serta bakalan sesuatu yang ada di jagat pertama kedua dan ketiga semuanya berputar mengeliling puser Allah ,bagian yang kecil mengitari yang besar dan memotong pancaran cahaya Allah selama-lamanya ( abadi)

 1. Mangkya kocap wisesing Hyang

Kang ha Puser madyaning jagad suci

Wiwit geni suci timbul

Sumambet liya-liya

Pan PuserHyang temah dadya titik pantul

Pemnatulan walik timbal

Marma samangke dumadi

 

 

 

Tafsir bebas

Dengan kekuatan dan kekuasaan Allah yang ada di puser jagat suci , dimuali saai api timbul dan yang lainya Puser Allah menjadi titik pantul,pantulan yang timbal balik merupakan dasar timbulnya isi jagat.

 1. Puser Hyang kebak kubengan

Pemantulan inti salwiring dadi

Tata runtut padet luluh

Purba mokaling Allah

Sabyar thathit lan dadining jagad telu

Jleg pan hasami sakala

Pamantulan makna dadi

Tafsir bebas

Puser Hyang penuh dengan pantulan inti sesuatu yang akan terjadi dikemudian yang tertata rapi dan teratur.Dengan kekuatan Beliau seperti kilatan cahaya saja terjadinya jagat ketiga tiba-tiba yang dikatakan sesuatu tercipta.

 1. Pan dadya Sukma Manungsa

Mahanani ngeker Puser Hyang widhi

Dudu putri dudu kakung

Jumeneng bibit sukma

Apan ugi jumeneng bibiting wujud

Kang gumelar ing Tri-Bana

          Mangkya wrana bibit –Urip

 Tafsie bebas

Yang terjadi pertama adalah suksma manusia dan bertempat Puser Hyang Widhi.Bukan perempuan ataupunl laki-laki dan menjadi induk bibit suksma dan menjadi bibit segala ujud yang ada dijagat  pertama.kedua dan ketiga, dan berujud Bibit kehidupan.

 1. Rehning sang sukma kapisan

Dadya wrana ngurungi puser Hyang widhi

Tuking cahya maha agung

Marma timbal waliknya

Sukma kawit gambarnya nut cahya mantul

Majing jro sipat gumelar

Tan kliwatan niji-niji

Tafsir bebas

Karena suksma yang pertama menyelimuti puser Hyang Widhi yang merupakan sumber dari Yang maha agung,maka timbal baliknya sukma pertama gambar mengikuti cahaya yang memantul dan masuk kedalam sifat seluruhnya tidak ada ketinggalan.

 1. Marma layak ingaken

Jagad pisan alias jagad suci

Ya jagad urip satuhu

Wit suci sipatira

Isi sumber myang bakalan urip mulus

Kang wus lan calon gumelar

Ing Tri bana sipat kelir

Tafsir bebas

Maka patut untuk diakui bahwa jagad  pertama alias jagat suci adalah jagat kehidupan yang sebenarnya.Mulai dari sifatnya suci yang berisi bobot kehidupan yang mulus dan asli yang sudah maupun yang belum terujud dijagat ketiga-tiganya.

 • Apan Allah sumber gesang

Jutan lendran kantha-kantha Tri –jinis

Pan ugi iku sadarum

Bakalan inti gesang

Maning Karsa-Cipta =rasa mungging hidup

Wau sang sukma kapisan

Mangka wrana bibii Urip

Tafsir bebas

Allah sebagai sumber kehidupan berjuta lendran bakalan dari tiga jenis seluruhnya dikatakan sebagai bibit kehidupan.Yang kemudian menjadikan Karsa-cipta dan rasa bagi yang telah hidup.Kembali Suksma pertama yang merupakan bibit kehidupan utama.

11.Ngulur kedik kang warah

Mangkya wulyan yen wonten takin

Manjinging bakalan hidup

Cahya Hyang manjing gesang

Geni-karsa Angin-cipta banyu raos

Sukma kawit wujud mangkya

Kabya mangka kodrat –Urip

Tafsir bebas

Mengembangkan kajian manakala ada yang bertanya tentang masuknya bibit kehidupan ,Cahaya Allah masuk ke kehidupan,Api jadi Karsa,angin jadi cipta dan air jadi Rasa.Suksma yang pertama dialam kehidupan akan mempuntanyainya.

12.Gantya mangke kang winanrna

Jagad pindho jagad kukus kang nami

Witya asal saking kukus

Kukus jagad kapisan

Isi sipat kukuskuskus ipun

Isen-isen jagad pisan

Sawiji tan ana cicir

Tafsir bebas

Berikut akan dikaji tentang tentang jagat yang kedua yang disebut jagat kukus.,karena asalnya memang dari kukus jagat pertama.Semua yang ada dijad pertama akan mengukus sehingga isinya layak seperti yang ada pada jagat pertama,satupun tidak ada yang ketinggalan.

 1. Kukus cahya kukus kantha

          Geni –Angin-Toya myang sukma kawit

          Tumata urut aruntut

          Naluri traping asal

          Kukus cahya angebaki jagad kukus

          Kukus kantha jenis tiga

Lelapisan urut rintis

Tafsir bebas

Kukus Cahaya kukus kantha Api , angin dan air dan kukus suksma pertama tertata rapi menurut asal mulanya.Kukua cahaya memenuh jagat kukus yang tiga jenis kahnta secara berlapis-lapis urut teratus.

 1. Mangkya kukus sukma kalekas

          Lenggah puser jagad kukus ngregani

          Misesa tri jenis kukus

          Kang saben kantha mangkya

          Ugi mengku gambar sukma kawit kukus

          Nyawiji tanpa kliwatan

          Trus kocap hukum dumadi

Tafsir bebas

Kemudian kukus sukma pertama berada pada puser jagat kukusdan menguasai pada tigajebnis kukus.Dan setiap bakalan juga terikat pada kukus sukma pertama dan tanpa ada yang ketinggalan menyatu dan pada akhirnya terjadilah hukum kejadian.

 1. Ubeng cakra manggilingan

          Jagad kukus tan singgah purbeng giling

          Dayan dinayan terus

          Tri Bana lan isinya

          Weh akibat obah owah suda wuwuh

          Tumameng jagad tetiga

          Kocap jagad kukusmangkin

Tafsir bebas

Semua kukus terus berputar bergantian dan tidak pernah ada yang berhenti dayan dinayan secara berkesinambungan pada tiga jagat dan isinya, dan berakibat sering terjadi perubahan pada kehidupan ditiga jagat .Bagaimnakah jagat kukus kemudian?

 1. Nenggih sang Rumenggeng nata

          Sukma kawit kukus kang sipat neki

          Dudu putri dudu kakung

          Karumaos kang rowang

          Tuwuh nafsu adreng dereng butuh kancuh

          Gumleng neng gambar cipta

          Hukum moklaing Hyang widhi

 

Tafsir bebas

Bagaimanakah kukus sang sukma pertama bukan wanita dan bukan priya terasa membutuhkan teman , timbul nafsu yang kemudian pingin bersatu tergambar pada Cipta .Dengan kekuasaan Hyang widhi.

 1. Sasana padha sakala

          Dad sang adreng gya pecah dados kalih

          Nging blegernya tetep wutuh

          Kembar jambe sinigar

          Amung beda ciri putri klawan kakung

          Sang kembar keplok karsa

          Kang kraton rinenggeng kalih

Tafsir bebas

Secara tiba-tiba kukus sukma pecah jadi dua tetapi ujudnya tetap lengjap sama , kembar jambe sinigar tetapi ada bedanya yaitu ciri putri dan ciri kakung,Kembaran ini sama kehendaknya dan tinggalnya menjdi dua tempat.

 1. Tri jenis kukus kantha

          Timbal walik pantul pinantul sami

          Lawan isi puseripun

          Priya putri kang kembar

          Gya tan kantun kabya kantha dadya tiru

          Isi tan siwah lan pusat

          Mekaten hukum Hyang Widhi

Tafsir bebas

Tiga jenis kukus semuanya bersinergi dengan kekuatan yang ada pada puseryaitu si kembar laki-laki dan perempuan sebagai akibat semua bakalan meniru perilaku sang yang ada dalam puser.Demikianlah hukumdari yang maha Kuasa.

 1. Pan ngriki lekasing kodrat

          Sukma kawit sinunung nafsu kalih

          Mangka inti jagad kukus

          Bumbu myang rowang gesang

          Mangsa kala tumurun mring jagad telu

          Ning penesti dadi begal

          Mring pra sukma mamrih suci

Tafsir bebas

Demikianlah dimualinya kodrat bahwa sukma pertama mempunyai dua nafsu sebagai inti jagat kukus yang akan menjadi teman hidup setelah mengalami kehidupan di jagat ketiga.Tetapi sudah kodrat bahwa akan menjadi penghalang bagi sukma yang ingin suci

 1. Tanapi purawne uga

          Saben gesang sininung nafsu kalih

          Nafsu jalu lan wadhu

          Kang dayan dinayanya

          Nyithak pesthen ala becik bener luput

          Neng jagad kukus lan ampas

          Lestari salami-lami

Tafsir bebas

Menjadi awal keadaan lagi bahwa setiap kehidupanakan mempunyai dua nafsu yaitu nafsu lelaki dan perempuan .Hasil sinergi akan mencetak baik buruk salah benar di dua jagat yaitu jagat kukus dan jagat ampas.

DHANDHANGGULA

 1. Mangkya nyambet jagad ampas malih

Jagad katlu wadag kang kayeka

Jejer ngarsa wus cinulek

Reh jantra giling terus

Cacah ewah tambahing dadi

Gumelaring Tri Bana

Sambung sinambung trus

Sari obeh kukus owah

Ampas tambah makaten salami-lami

          Pun manjing hukuming Hyang

Tafsiran bebas

Kajian tentang jagat ampas lagi jagat ketiga  yang tadi telah disinggung sedikit , hitungan dapat tambah owah apa yang terjadi di tiga jagat ,terus terjadisambung sinambung ( bersinergi).Jika inti obah maka kukus akan berubah ampas tambah ,demikian selamalamanya

 1. Riwus jagad kukus kewah isi

Sagung kantha kukus tigang warna

Warata padha isine

Isi dat gambar nafsu

Napsu-napsi sang sukma kawit

Napsu-napsi sakembar

Jalu kalayan wadu

Purba cakramang gilingan

Kukus ngampas sagung kantha ampas katri

Sing jagad kukus kentar

Tafsiran bebas

Setelah jagat kukus penuh isinya , semua bakalan kukus tiga warna merata sama isinya yang berupa gambar nafsu yang merupakan nafsu sang sukma pertama, Nafsu ini berujud kembar hanya berjenis lelaki dan perempuan yang saling bercengkerama .Kukus ngampas  semua ketiga ampas terlempar dari jagat kukus

 1. Gya umanjing jagad ampas sami

Apepantan pan samya umapan

Nut dasar rasa tunggale

Surya candra karasuk

Lintang bumi samya pinandhing

Warata tan kliwatan

Kabyanya di nunung

Geni ampas angin- ampas

Toya –ampas kang ngandut napsu urip

Makuwon jagad ampas

TAFSIR BEBAS

Terlempar tiga jenis kantha tadi jatuh pada jagat ketiga ( jagat ampas) dengan posisi sesuai kwalitasnya dan kelompoknya.Matahari dan bulan dapat disaksikan ,bintang –bintang bersinar seuai dengan kekuatanya semua merata tanpa ada yang ketinggalan.Ampas api ,ampas angin dan ampas air semuanya menggegam nafsu urip yang berposisi dijagat ampas ( jagat wadag)

 1. Nenggih ngriki lekase dumadi

Jagad ampas mot calonan gesang

Nging lagya gatra salwire

Gatra kang sarwa wujud

Gatra jinis-jinise urip

Napsu budi myang akal

Agatra sadarum

Ning sanggung gatra mangkana

Kathah kedik pan wonten babu pinirib

Mirib sukma kalekas

Tafsiran Bebas

Inilah yang disebut dimulainya adanya kejadian , jagat wadag memuat bakalan kehidupan tetapi baru berbentuk awal ( gatra ),gatra yang berujud , gatra jenis kehidupan ,nafsu budi dan akal semuanya berbentuk awal.Tetapi semua gatra sedikit banyak akanpunya teman terpilih seperti keadaan sukma pertama.

 1. Kang saweneh ngembari tan nlisir

Weneh mirib weneh kedik mimba

Saweneh adoh sungsate

Mangkya geng alitipun

Wonten kirang wonten nglangkungi

Mirip gatrane asta

Ana mung sawulu

Mirib peperangan liya

Weneh mrib peperangan kang wadi-rumid

Ana meh tan katingal

Tafsir bebas

Ada yang benar-benar sama ,tetapi ada pula yang hanya mirip saja ,ada jauh berbeda, tetapi besar kecilnya ada yang lebih kecil ada pula yang lebih besar sesuai dengan bakalanya, ada yang sangat kecil sekali, ada hanya mirip bagian bagian tertentu, ada pula yang mirip hanya pada bagian yang dirahasiakan ada pula pertanda yang tidak mampudiamti.

 1. sagung gatra taksih sipat bayi

tangeh napsu akal budi nalar

gesang mung karsaning Gaeb

dyan sipat jalu wadu

Cara carem durung inguning

Karana weseseng Hyang

Gatra laju maju

Cahyeng Hyang terus andaya

Napsu urip tansah tanggap nut kuminthil

Gatra temah dewasa

Tafsir bebas

Semua bakalan berupa bayi yang belum punya nasfu , akal dan budi hidupnya hanya tergantung pada yang Ghoib meskipun mereka sduah tampak lelaki atau perempuan.Cara berhubungan seksual jelas belum mengenal.Dikarenakan kekuasaan Allah gatra tersebut berkembang akibat mendapatkan energi ( cahaya ) Allah gatra tersebut akhirnya dewasa.

 1. Apan ngriku jagad ampas wiwit

Dadya ajang gedang wewadagan

Jinis bibit neka warneng

Jinie jamur myang rumput

Wiiwitan mayang kewan geng-alit

Darat tawang myang toya

Manungsa tetunggul

Samya sipat wadu priya

Kang dumadi careman tur ing jasmani

Durung kadya samangkya

Tafsir bebas

Pada saat itulah jagat ampas mulai jadi ajang berkembang biakan semua jenis kehidupan baik tumbhuan maupun binatang dan manusia sebagai  yang terunggul.. Dimana perkembang biak dimulai mulai campur jasmani antara dua jenis pada kelo,poknya.

 1. Tarlen saking carem napsu urip

Duk neng jagad kukus pan klampahnya

Marma kayeku sipate

Isih setengah alus

Durung wadag mengkene iki

Nging riwus kaprabawan

Jagad ampas ngriku

Mangkya ewah sipatira

Dadya wadag wedagan salir karti

Ugi cara caremnya

Tafsir bebas

Terbawa sejak dari jagat kukus nafsu campur sudah ada dalam dijagat ampas ini baru dapat dilakukan secara nyata

 1. Temah carem wewadagan manjing

Cara lumrah aneng jagad ampas

Sanadyan tha hakikine

Carem lahir puniku

Apan disik careming bathin

Jagad kukus kang mentah

Nafsu jalu wadu

Jagad kukus wit penerintah

Jagad urip tanapi Kang gawe urip

Sung wadag mung nggo ajang

Tafsir bebas

Campur antara lelaki dan perempuan menjadi cara-cara yang sewajarnya di jagat ampas , meskipun nafsu tersebut telah muncul saat di jagat kukus tetapi dulu hanya berupa batin saja sebab dijagat kukus masih mentah.Sejak dari jagat kukus nafsu pria dan wanita sudah ada, sehingga jagat wadag hanya berfungsi sebagai ajang.

10.Kocap jantra tepung gelang mangkin

Allah karya jagad myang isinya

Sinebut tekan rampunge

Myang tandon bibit cukup

Urip-nafsu-wadah pan komplit

Tan bade katelasan

Tanpa wates wektu

Wit kang anyar calon lawas

Lawas rusak bali marang bakal asli

Bakal tumibalmangkya

Tafsir bebbas

Demikianlah sudah seluruhnya Allah menciptakan jagat komplit dengan isinya .Cadangan tandon cukup tidak akan kehabisan tidak terbatas waktu mulaidari yang baru kemudian yang sudah lama akan rusak kembali kebakalan asli dan kembali lagi

11.Trus mekaten wiseseng Hyang widhi

Gusti Allah langgeng datan owah

Amung jagad tetigane

Dyan pinanggihing petung

Katri Bana hasipat yekti

Wawrat tetep tan ewah

Nging sen isenipun

Tansah ebah suda ewah

Lintu papan saking ngrika pindah ngriki

Gantos ujud myang cacah

Tafsir bebas

Demikianlah kekuatan Hyang Widhi , Gusti Allah langgeng tidak berubah.Hanya  tigat jagat jika diperihitungkan ketiga bersipat pasti bobo tidak berubah tetapi kemungkinan isinya akan mengalami perubahan , dapat berupa perubahan posisi , mungkin pula berganti ujud dan sebagainya.

12   .Kang wusana nyambet pocap ngarsi

          Riwus carem cara wewadagan

          Wus manjing dadi hukume

          Hkukum kodrating makhluk

          Pra manungsa hasirik keri

          Mangkana akibatnya

          Nun makaten sampun

          Kita pan samya wuninga

          Mung manungsa kang ngaken umat winilis

          Trus majeng budayanya

Tafsir bebas

Pada akhirnya perlu dibicarakan kembali bahwa campur antara pria dan wanita secara wewadagan  sudah menjadi dasar kodrat makhluk, untuk itu manusiapun tidak ketinggalan dan akibatnya kita semua telah mengerti, hanya manusia yang mengaku umat piniih yang terus mampu mengembangkan budayanya.

 1. Tambah majeng budayaning janmi

          Timbul neka warneng falsafah

          Kang mangka pandom gesange

          Beda-beda asnapun

          Katak kedik kita nekseni

          Marma pangripta mangkya

          Nyigeg dongengipun

          Tan supe kanthi pangajab

          Mugi dongeng kang kadyeki manjing bekti

          Ngluhurken Asma Allah

Tafsir bebas

Dengan kemajuan budaya manusia, maka timbulah berbagai falsafah yanh bersaral dari pedoman hidup yang berbeda.Sedikit banyak kita menyaksikan.Oleh sebab itu penyusun  membatas sampai disini ceritanya..tidak lupa dengan harapan ,semoga dongeng ini jadi ujud bekti ngluhurkan nama Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Demo 212 dan Kaitanya

Mengamati dan memperhatikan

Rupa rupanya sebagian umat Islam di Indonesia saat ini beraktivitas dengan emosinya dan nafsunya tidak menggunakan pikiran yang jernih.Mengapa demikian sebab masalah Ahok sudah ditangani oleh aparat dengan cepat dan baik ,tetapi mereka menuntut supaya Ahok ditangkap.

Kalau menggunakan nalar yang baik tentang tidak demikian tuntutan demo 411 sudah ditangani dengan baik masih mengundang umat lagi untuk demo doa bersama di Jakarta.Berapa duit yang harus  dikeluarkan untuk beaya gerakan itu yang tuntutan Ahok harus,hanya menangkap satu orang harus mengerah kan puluhan ribu bahkan ratusan orang ini yang bodoh yang mana aparat atau pedemo.

Meskipun demo dikatakan super damai penulis kurang yakin kalau tidak ada pertentangan dengan pemerintah  dilihat dari tuntutannya ,dengan demikian fihak keamnanan bersikap tegas dan hati -hati memberhentikan kendaraan pedemo untuk diselidiki apakah diantara pedemo ada membawa senjata.

Saya yakin dari sekian pendemo tidak mengetahui pokok permasalahannya dia berangkat hanya karena uang entah dari mana didapat.Dengan demikian seharusnya fihak intelgen sudah hal ini sehingga dicari sponsornya siapa dibalik itu semua.

Kalau demo 212 ini tidak kaitannya dengan pilkada ibu kota ,sepertinya tidak mungkin kalau toh ada  mestinya dapat disinyalir bahwa ada kelompok tertentu yang dompleng keberadaan demo.Secara tersirat calon gubernur terdiri dari tiga etnis yaitu etnis keterunan tionghoa ,etnis keturunan Arab dan etnis keturunan jawa.Kalau Ahok menjadi terpidana tentunhya yang bisa bertarung calon 1 dan 3 saja keuntungan bagi mereka,yang berarti kemenangan ada di fihak etnis ataupun etnis jawa.Sekali lagi mudah mudahan demo 212 tidak bernuansah  seperti itu.

Yang aneh mengapa demo ini akan diikuti dari umat Islam dari Slangor Malaisia,kalau benar benar terjadi dan tidak dijegah maka masalah ini dapat mendunia ,alangkah malunya bangsa Indonesia masalah sekecil ini dapat sampai diikuti orang -orang asing.Untuk itu saya berharap dari fihak keamanan siaga penuh untuk mengantisipasi.

Kesimpulannya adalah;

1.Demo 212 bernuansa politik  tidak percaya pada pemerintah

2.Demo 212  sudah bukan murni tuntutan sebagian besar masyaakat Indonesia

3.Demo 212 pemborosan keuangan rayat dan negara

4.Demo 212 ada sponsornya yang belum diketahui dari mana asalnya

5.Demo 212 ada jaringannya keluar negri

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Numpang promosi

Para pembaca yang senang dengan lukisan kaligrafi dari bahan kuningan dapat pesan pada saya (Suhartnono ) pemilik glok ,harga mulai 1 juta sampai puluhan juta.Contohnya seperti berikut ini

untitleduntitled-png-1untitled-png-2untitled-png-3untitled-png-4untitled-png-6untitled-png-7 untitled-png-8untitled-png-9untitled-png-10untitled-png-15untitled-png-16untitled-png-17untitled-png-18untitled-png-19untitled-png-20

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

cintaku kandas

SINOPSIS

Cintaku Kandas karena Tugas

Cinta monyet memang cinta umur remaja aku juga mengalami hal seperti itu ,mula biasa saja tetapi akhirnya benih-benih cinta mulai berkembangan antara aku dan dia.Rasa jika seminggu tak ketemu terasa sewindu sudah terjumpa ,setiap malam minggu aku apel sendiri.Seperti hanya samben saja sebab setiap malam minggu main badminton ditempat omnya sehabis main si dia sudah menunggu dihalaman rumah.

Aku dan dia terlalu akrap dalam bercinta ,artinya ini itu sudah biasa hanya yang satu itu memang aku jaga.Setiap kehadiranku disambut mesra oleh orang tuanya bahkan nyamikan dan minuman selalu tersedia.

Gara gara profesiku berbeda dengan dia ,aku olah ragawan dia seniman lama lama jarang bertemu ,setiap malam minggu dia melatih menari sedangkan aku setiap malam minggu banyak bermain badminton keluar karena pertandingan persahabatan dan kompetisi tingkat kabupaten.Meskipun aku mendapat predikat juara kabupaten tapi cintaku pada dia mulai kabur.Sepertinya dia juga demikian.

Apel yang biasa aku lakukan malem minggu tak rubah jadi minggu pagi,dia menerrimanya dengan baik hanya sering kali dia tidak dirumah melatih menari dibalai desa ,memang murid banyak sekali pernah aku kesana maksudnya kebalai desa tempat dia melatih menari.Dia terima dengan baik tetapi aku yang tidak penak kalau terus-terusan begitu.

Puncaknya aku mendapat pekerjaan dikota lain aku jadi guru olah raga sesuai dengan ijazahku ,aku  berjumpa hanya  melalui surat saja ya meskipun dengan kata kata mesra tapi semesra bila ketemu.Aku rajin menulis surat bahkan setiap minggu aku kirim,tetapi dia mulai enggan membalasnya akhirnya cinta kadas.

 

 

 

 

Awal cerita

Bermula dari teman biasa teman sekelas rajin belajar bersama ,lama lama tumbuh benih –benih cinta antara dua remaja berlawanan jenis.Ratmin (nama yang disamarkan) dan Ratih (juga nama samaran) dua sejoli yang asyik saling jatuh cinta sejak dia masih sekolah di SMP.Semakin lama semakin tambah akrap saja hingga orang tuanya tahu akan hal tersebut.

Tetapi sepertinya orang tuanya merestui hubungan mereka itu meskipun Ratmin anaknya petani sedang orang tua Ratih seorang Kepala Sekolah SD,malah kalau seminggu tidak kelihatan orang tua Ratih selalu menanyakan keberadaan Ratmin.Namun kegemaran /hobi mereka sangat berbeda Ratih suka menari sedang Ratmin suka olah raga.

Selepas SMP dia harus pisah kampus Ratih melanjutkan ke Sekolah Guru ,Ratmin melanjutkan ke Sekolah Menengah Olah Raga ,namun apakah hubungan keduanya putus jawabanya tidak,sebab setiap malem minggu dia mesti bertemu.Sehabis main bulu tangkis ditempat pamannya  ratih ,Ratmin mesti mampir ke tempat Ratih berjam-jam .Bapak dan Ibu Ratih biasanya hanya sebentar menemui Ratmin selanjutnya bapaknya pergi badminton.Jadi Ratih dan Ratmin leluasa mermain cinta ini itu sudah dilaksanakan tapi yang satu itu tidak.

Pada malam itu kebetulan bukan malem minggu tapi malem senen Ratmin apel ditempat Ratih karena esuk harinya akan terima pengumuman lulus atau tidak ,maksud hati  ingin berkencan sehabis pengumuman

Ratmin           : Besuk habis pengumuman dolan kemana

Ratih              : Eee ya kalau lulus kalau tidak

Ratmin           : Masak kau nggak lulus ,lalu yang lulus yang seperti apa

Ratih              : jangan jangan mudah mudahan tidak

Ratmin           : kita main kekebonbinatang biroloka

Ratih              : kangen sama mbahmu yang ada disana

Ratmin           : kamu juga ya kangen dengan mbah buyudmu

Ratih              : kamu pengumuman jam berapa ta

Ratmin           :sepertinya jam 10.00,tempatmu jam berapa?

Ratih              :Kelihatanya bareng juga jam 10.00

Ratmin           : Kalau begitu jam 12.00 saja kita berangkat

Ratih              : pamit ortu dulu boleh

Ratmin           : oke baiklah begitu

Karena waktunya masih belum larut malam mereka berdua ngomong-ngomong kesana kemari tidak karuan yang bisa mengundang tawa,terus Ratmih ngomong agak serius

Ratih              : setelah selesai SMOA ,kau mau kemana

Ratmin           : Insya Allah aku mau melanjutkan ke STO,kalau kau mau kemana

Ratih              : Daftar guru dulu biar kalau ada kesempatan nambah kuliah

Ratmin           : Kalau begitu bagus asal tidak salah jalan

Ratih              : Maksud apa Min

Ratmin           : Kalau sudah jadi guru punya duit ,terus nikah

Ratih              : Ah kamu itu ada-ada saja ,ya doakan mudah mudahan dapat jodoh sebagus kamu.

Ratmin           : Kalau doa kan gampang,lalu aku bagaimana,

Akhirnya dialog terputus karena Ratih nyubit Ratmin semaunya ,lalu dibalas juga dengan cubitan dan berakhir dengan ciuman mesra.Dan berakhirlah pertemuan kali itu , Ratmin bergesa pulang mengingat besuk pagi harus berangkat pagi-pagi benar untuk mengambil amplop kelulusan.Maklum sekolahan Ratmin lebih jauh dari sekolahan Ratih kira-kira dua kali jaraknya.Kalau Ratih hanya menempuh jarak 12 km ,Ratmin harus menempuh jarak 25 km.Jadi Ratih hanya mengayuh sepedanya ½ jam Ratmin harus mengayuh 1 jam.

Pagi pagi benar kurang lebih jam 6.00 Ratmin sudah berangkat supaya sampai disekolah jam 7.00 ,sedang Ratih berangkat jam 6.30 pada jam 7.00 mereka sudah ada disekokahnya masing –masing.Ratmin tidak merasa was was kalau tidak lulus karena selama sekolah dia selalu berprestasi selalu mendapat rangking,sedang Ratih juga demikian ,apalagi dia pernah jadi siswa teladan.

Setelah terima amplop kelulusan Ratmin dengan tenang membukanya dan ternyata lulus dengan predikat memuaskan karena mendapat nilai tertinggi.Dan biasanya siswa dari SMOA ini yang mendapat nilai tertinggi secara otomatis di terima di STO.Alangkah senangnya hati Ratmin dia bergesa pulang untuk mengabarkan keberhasilannya pada orang tuanya.Bagaimana dengan Ratihpun tidak ketinggalan dilulus dengan predikat terbaik dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke IKIP.

Sore itu mereka berdua berangkat dengan sepeda bergoncengan menuju kekebon binatang yang kira jaraknya hampir 30 km,mereka santai tidak tergesa-gesa sambil ngomong ngomong …

Ratmin           : Tih kamu tidak pingin melanjutkan kuliah

Ratih              : Ya pingin sih pingin tapi kesempatan jadi guru pegawai Negeri kok disia-siakan.

Ratmin           : Bener pendapatmu ,tapi sebenarnya besuk kalau kamu sudah rampung kuliah juga ada

Ratih              : Ah sekarang tidak usah mengharap yang muluk muluk ,guru SD juga baik.

Ratmin           : Terserah kamu jadi guru pegawai negeri  terus berani nikah

Ratih              : Nikah sama siapa

Ratmin           : ya sama sama guru SD

Ratih              : Doakan saja mudah mudahan begitu

Ratmin           : ya saya doakan,sambil aku menunggu anakmu saja  eee ternyata sudah sampai kekebon binatang ,ayo turun

Mereka berdua serasa nikmat melihat –lihat binatang yang aneh aneh,yang lama mereka tonton adalah simpanse yang seolah olah menggoda.Melihat simpanse berpangku-pangkuan membelai –belai sambil cari kutu alangkah mesranya.Dia berpandangan seolah tertarik melakukan hal yang sama ,tetapi untung  masih ingat malu.

Pada jam 4.00 sore mereka berdua mulai berangkat pulang sampai dirumah menjelang magrip ,Ratmin tidak langsung pulang karena dihentikan oleh orang tua Ratih ,dia ingin tahun hasil kelulusanya.Kemudian Ratmin menceritakan semuanya sampai tuntas agar puas ortu dari Ratih.Sementara Ratih menyiapkan makan malam bersama keluarga termasuk Ratmin.Setelah makan malam barulah Ratmin di ijinkan pulang.

Akhir cerita

Kisah cinta mereka memang asyik berawal dari sahabat diteruskan ke cinta yang sebenarnya,tetapi akhir-akhir ini dia jarang bisa berjumpa sebab mereka sibuk dengan profesinya .Ratmin menekuni kuliahnya sambil melatih bulu tangkis disekolah bulu tangkis Ratih asyik mengajar dan melatih tari di balai desa.Semua jatuh pada hari minggu secara otomatis tidak seperti dulu lagi.Mereka sepakat bertemu pada minggu malam alias malam senen.

Apel malam senen ternyata tidak mengasikan  karena ingat tugas esuk harinya ,sehingga pertemuan hanya makan waktu paling-paling satu jam.Lagi pula tugas kuliah Ratmin makan  banyak waktu sehingga kadang kala Ratmin lupa apel.Sebenarnya Ratih juga merasa rindu kalau Ratmin tidak datang tapi apa mau dikata ,jaman itu belum ada HP,sehingga komunikasi terputus.Yang bisa hanya menulis surat ,tapi lucu hanya tangga desa pakai surat segala.

Karena sudah hampir satu bulan Ratmin tidak datang apel pada minggu sore sehabis melatih tari Ratih bersanjang ke ruamah Ratmin,tetapi hanya bertemu dengan orang tuanya .Orang tuannya ngomong kalau akhir-akhir ini Ratmin sering pulang malam dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.Ratih juga maklum adanya karena tugas akhir makan energi dan waktu yang tidak sedikit.

Ratih pulang dengan lemah lunglai tidak bisa ketemu dengan Ratmin ,dilain hari ganti Ratmin datang ke rumah Ratih ,tetapi dia tidak ada dirumah kata orang tuanya Ratih kalau sore hari ada kuliah di Akademi Seni Tari .Akhirnya Ratmin pulang dengan tanpa keberhasilan menemui sang kekasih.Tetapi masih ada kesempatan lain yaitu saat menghadiri pesta pernikahan teman saat di SMP.Rencana minggu benar Ratmin akan menemui Ratih untuk berkencan menghadiri pesta itu sebab kalau tidak hari itu kapan lagi,pesta nikahnya minggu malam.

Minggu pagi jam tujuh Ratmin sudah berada di rumah Ratih setelah bertegursapa Ratih dengan serius bertanya

Ratih              : nanti malam bisa menghadiri pesta tidak

Ratmin           : Justru itu mau tanya kamu ada waktu tidak

Ratih              : aneh kok tanya ada waktu tidak ,ya harus pentingkan

Ratmin           : saya kira kalau ada acara lain

Ratih              : O ya bagaimana dengan tugas akhirmu

Ratmin           : Insya Allah hampir selesai tinggal merngkumnya ,kamu kuliahnya bagaimana ?

Ratih              : Lancar-lancar saja tapi tidak bisa ngejar kamu

Ratmin           : Ya kalau kamu samben saja ,tidak tergesa-gesa

Ratih              : Nanti malam berangkat jam berapa?

Ratmin           : Undangan jam berapa?

Ratih              : Coba saya lihat dulu di kartu undangan

Ratih sibuk  mencari undangan yang tadinya dibaca ibunya ,Ratih bertanya ibunya”Bu undangan tadi dimana”,ibu tidak menjawab hanya membawakan undangannya.

Ratih              : ee ternyata jam 20.00

Ratmin           : kalau gitu kita siap jam 19.00

Ratih              : Oke mas

Ratmin           : coba diulang lagi

Ratih              : Oke mas

Setelah itu Ratmin mohon diri sambil memberikan kecupan mesra dan di balasnhya sentuhan mesra pula.

Suasana pesta ternyata reuni saja ketemu teman lama ada yang sudah kerja ada yang masih kuliah Ratmin sempat ketemu dengan sahabat akrap waktu di SMP Hasan namanya .Hasan sudah kerja jadi guru SD seperti Ratih malah mengajarnya satu SD ,Hasan juga melanjutkan kuliah di IKIP sehingga punya waktu untuk main main. Hasan bertanya tentang hubungannya dengan Ratih ,Ratmin menjawab biasa biasa saja belum ada ikatan.Ratih menemui teman akrapnya juga Dian namanya ,mereka sangat akrap tetapi sudah lama tak bertemu.Dian sementara sibuk dengan kuliahnya sehingga Ratih sibuk dengan kegiatannya.

Setahun kemudian ternyata cinta mereka kandas ditengah jalan karena tugas profesi Ratmin bertugas di kota lain mengajar di SMA sehingga jarang bertemu dengan Ratih .Memang Ratmin rajin nulis layang tetapi Ratih sering malas membalasnya.Sepertinya masing masing sudah punya yang baru yang seprofesi yang setempat sehingga yang datang hanya undangan pernikahan.Ratih nikah dengan Hasan dan Ratmin nikah dengan Dian yang kebetulan mengajar di SMA yang berdekatan.

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

kuburan

SINOPSIS

Akibat nonton wayang ana kuburan

Mula bukane mung iseng dolan ana pinggiran pantai segara kidul dasare pas malem jemuah kliwon akeh banget wong sing pada prihatin mlaku –mlaku ana pantai .Biasane saya bengi saya rame ning ora bengi iki saya bengi malam saya sepi,aku karo kancaku niat arep bali uga.

Aku terus mangkat bali kira-kira mlaku sak jrone sepuluh menit dumadakan neng pinggiran dalan ana totonan wayang kulit rame banget ,aku (Tono) karo kancaku (Heri ) sepakat mampir nanton disik.

Tekan bubar aku kaget banget ,sebab sing tak nggo lingguh kanyata kijing (sekaran) semono uga sing dilingguhi Heri uga nglingguhi sekaran sisihe.Mangka kanyata dalange ya wis seda sak utara.

Akibate Heri dadi lara meneng ora isa ngomong  dadi bisu ,miturut wong pinter kang cedak ngomah bisane mari kudu disranani lemah kuburan.Mangka kudune sing jupuk lemah kuburan kudu aku mangka kudu tengah wengi.

Gelem ora gelem aku sing kudu mangkat jupuk lemah kuburan bengi iku aku tak leksanani tenan karo pridang prinding tak wanek-waneke.Sawise ditamake sranone Heri banjur sehat maneh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Malem jemuah kliwon

Malem jemuah kliwon kalebu dina sing angker mungguhing wong jawa ,dina iku biasane akeh banget laku terikat  embuh neng dalem ora sare ,embuh mlaku mlaku nganti lingsir wengi.Yen warga cerak pantai biasane pada mlaku mlaku neng pantai ngulon ngetan nganti sak kesele.

Wektu semana ora ketinggalan Tono karo Heri uga mlaku-mlaku neng pantai,nanging nom-noman iki seje karo liyane tekan pantai deweke mung delok keindahan alun banyu segara wae ,karo nonton werna keanehan ana pesisir.Deweke sempat weruh barang kaya tampah muruh mlaku kaya nyedaki anggone pada lingguh ,ning bareng coba dicedaki malah ngadoh ,Tono omong apa iki sing jeneng kemamang.Ora ngerti jebul wis tengah wengi.

Antarane jam 1.00 bengi bocah loro mau arep bali ,mlaku rindik rindik karo omongan

Tono               : Her iki nek ana ngono ya apik

Heri                 : Apik piye maksudmu No

Tono               : Mampir delok nganti esuk

Heri                 : Jane ngono ya matuk

Tono               : Ha kae ana padang padang mbok menawa tontonan

Heri                 : O iya  ketoke wayangan

Tono               : E bener wayang ,aku krungu gamelane saya cetha

Heri                 : ayo rada cepet wae ben enggal weruh dalange sapa

Boca loro prasasat olehe mlaku kaya setengah mlayu amrih age-age tekanan nggon tontongan.

Tekan nggone pancen rame banget wayange uga sing nonton ,aku karo heri banjur golek palungguhan sing kepenak.Ana lincak sajake mau kanggo dodolan banjur pada lingguh lincak.Karo aku ngen ngen penonton semene okehe kok aku babar pisan ora sing kenal.Iki wong ngendi wae nek jane kudu ana sing kenal lan ngerti.

Heri                 : Aku gumun wong semene akehe aku kok ora ana sing kenal

Tono               : hangok aku ya ngono ora ana kenal karo aku

Heri                 : mbok tuku kacang kana No

Tono               : Ya ayo bareng

Bocah loro mau pada mlaku neng nggone wong dodol nanging wis sepi entek kabeh malah da ditinggal nonton dagangane .

Dumadakan aku weruh wong sing nonton ketok aku kenal ning wong mau wis mati rong tahun kepungkur aku arep takon wedi gek mung mada rupa.

Aku karo Heri nonton nganti bubar alias bangun esuk dumadakan aku kaget sing tak lungguhi jebul sekaran alias kijing,dadi aku karo heri nonton wayang lelebut dalange ya kalebu lelembut,sebab dalang Krusuk wis mati lima tahun kepungkur.Nanging heri ketoke wedi banget anggone mulih ora guneman babar pisan dak takoni mung meneng wae.

Jebul tenan Heri njur lara meneng ora isa guneman dak teliki neng ngomahe ya deweke meneng wae ora ngomong.Banjur bapakne jaluk tulung karo wong tuwa jenenge mbah sakarta tangga desa.Mbah Sokarta butuhake aku aku ditimbali,karo rada wedi aku nyedak mbah Sokarta.

Sak wis nyedak mbah takon

Mbah              : No malem jemuah kliwon da neng ngendi karo Heri

Tono               : Mlaku-mlaku teng pinggir pantai

Mbah              : Sak wise kuwi

Tono               : Nonton wayang mbah

Mbah              : Ngendi ana wayang

Terus tak crita nek wayang demid sing digelar neng kuburan nyamplung,dalange swargi mbah Krusuk,lakone semar bangun kayangan ,sing nonton akeh banget ,ning anehe ora sing kenal babar pisan,malah uga tak critake weruh kaya swargi lek Marga ya nonton ning aku ora takon.>

Sak wise iku mbah Sokarta ngendika nek tambane kudu sing golek arupa lemah kuburan nyamplung sing jupuk kudu tengah bengi.Wah aku gragapan apa ora wedi ning demi kanca tak wanek-waneke muga muga ora ana  apa apa.Bengi iku uga aku mlaku neng kuburan tanpa kanca tanpa kanti.Tekan ngarep kuburan aku mandeg mangu ,pa mlebu pa ora ,apa wani apa ora.Paitan nekat aku mlebu kuburan jupuk lemah neng ngisor kijing sing tak nggo lungguh.E gene ora apa dumadagan neng ngarep ana kucing jrantal kagetku kepati –pati nganti jantung kaya arep copot.

Kira-kira jam setengah siji bengi wis tekan nggone heri mbah Sokarta  karo bapak Heri tetep isih nunggu durung sare.Sak wise lemah tak serahke banjur disawurke neng ngisore heri le turu,pada sakala heri jenggerat tangi karo omong “Ana apa ta”.Nah lega kabeh heri mari nggone lara bisu.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Massa yang tertipu

Demo 4 Nop 2016

Berdemo memang mengasyikian apalagi temanyabanyak sekali ,tetapi seharusnya berpikir apakah pemicunya dapat dipercaya kebenaranya.Maaf seperti Demo 4 Nop 16 pemicunya adalah Buni Yani yang telah mengedarkan vedio Ahok yang sudah mengalami pemotongan sebagian kata dari Ayat 51 Al Maidah .

Jadi kalau ada massa yang begitu banyak berkumpul seperti saat ini yang harus manggung dosanya adalah Buni Yani.Dan ternyata masyarakat indonesia sebagian kaum muslimin masih suka untuk ditipu ,seperti peristiwa 4 Nop dan peristiwa Dimas kanjeng.

Sudah seharusnya masyarakat muslim jangan mudah tergoyahkan pendirianya apalagi tindakannya yang membuang-buang waktu untuk kepentingan apa saja  ingat Wal’asry,Allah saja sangat menghargai waktu ,demikian seharusnya kita.Apakah Ahok memang bersalah atau Ahok menjadi kurban dari sebuah fitnah nanti hukum yang membuktikan.

Kalau ternyata Ahok adalah kurban dari sebuah fitnah maka dari sudut pandang politik justru Ahok akan melejit  posisi nya.Ingat jaman ibu mega yang sangat terjepit oleh rezim orde baru ,malahan namanya semakin melejit setelah orde baru lengser.Ingat pula waktu SBY terjepit posisi nya rezim ibu Mega ,malah akhirnya terpilih jadi Presiden.

Jadi kalau di analisa sebenarnya massa yang berkumpul begitu banyak adalah juga kurban dari Buni Yani dan kader-kader lawan Ahok yang ingin melengserkan Ahok sebelum kompetisi alangkah jahatnya orang ini punya kemampu .an mengumpulkan puluhan ribu orang untuk menuntut dugaan kesalahan dari seseorang.Besuk kalau ternyata Ahok dari fihak yang apakah kepada Buni Yani akan dituntut seperti sekarang ini,kalau tidak artinya tidak Adil masyarakat indonesia/nb sebagian kaum Muslim.

Kalau itu perwujudan pertentangan antar rezim justru ini sangat berbahaya sebab calon Gubernur saat ini berasal dari Rezim keturunan china (Ahok),rezim keturunan arab (Anis) dan rezim keturuan jawa (Agus),coba kita lihat yang jadi pemuka demo orang orang keturunan apa lalu dari fihak mana kita dapat mencium kemauanya.Kalau yang jadi pemuka demo itu ora jawa dapat ditafsirkan demo ini rekayasa siapa dan sebagainya.

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar